Předmět: Environmentální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Environmentální výchova
Kód předmětu KPP/ENVM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje studenty s jednotlivými směry environmentální výchovy a se zásadami při sestavování programů environmentální výchovy. V rámci cvičení studenti prakticky vyzkouší modelové aktivity environmentální výchovy v učebně i v terénu. Studenti se naučí vytvořit vlastní ekologický výukový program i navrhnout dlouhodobější integrovaný tématický celek či projekt EVVO. Přehled probírané látky 1. Literatura k oboru 2. Pojetí a směry EVVO 3. Metody EVVO (simulační hry, diskusní techniky, smyslové vnímání přírody...) 4. Zásady tvorby EVP (cíle, modely, evaluace) 5. Zásady tvorby větších výukových celků.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá problematikou environmentální výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Environmentální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Absolvování základních předmětů z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočet bude udělován na základě dosažení předem stanoveného počtu bodů. Studenti zpracují portfolia dokumentující plnění průběžných úkolů.
Doporučená literatura
 • Environmentální výchova. [aplikace v systému Moodle]. http://www.fp.tul.cz/moodle/.
 • AMANN, M. a kol. Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vimperk: Správa Národního parku a CHKO Šumava, 2003.639 s..
 • ČINČERA, J.; CAHA, M. Výchova a budoucnost. Brno: Paido, 2004.
 • ČINČERA, Jan. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007.
 • HAMMOND, W. F. Education for Action. A framework for thinking about the place of action in environmental education. Green Teacher. Education for Planet Earth. ISBN 1192-1285. Issue 50 (1996-7), p. 6-14..
 • MACYOVÁ, J.; FLEMINGOVÁ, P. Rady k dílně Shromáždění všech bytostí. In Seed, John a kol. Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí. Prešov: Nadácia Zelená nádej, 1993. 140 s. ISBN 80-88699-01-0..
 • MÁCHAL, A. Praktická ekologická výchova. Brno: Rezekvítek, 2000. ISBN 80-902954-0-1. 205 s..
 • MARX J. Ekologické hry. Olomouc: Dům dětí a mládeže, 1992..
 • MOGENSEN, Finn. Environmental education - development and evaluation [online]. The Royal Danish School of Educational Studies. [Cit. 2004-06-21]. Available at http://nibis.ni.schule.de/~beckmann/health/booklet/ee_start.htm.
 • ORR, David W. Earth in Mind. On Education, Environment, and the Human Prospect. Washington: Island Press, 1994. 213 s. ISBN 1-55963-295-X..
 • PALMER, Joy A. Environmental education in the 21st century. London; New York: Routledge, 2003..
 • PIKE, G.; SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 322 s..
 • STERLING, Stephen. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001. 94 s. ISBN 1-870098-99-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -