Předmět: Hodnocení v současné škole

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Hodnocení v současné škole
Kód předmětu KPP/HSE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Hodnocení - proměny role školy a školního hodnocení ve vývoji společnosti; kategorizace pojmů; účastníci a úrovně hodnotících procesů ve škole; předpoklady kvality hodnotících procesů ve škole. 2. Hodnocení žákovských výkonů - sběr informací a diagnostika žákovských výkonů; kritéria a indikátory hodnocení; formativní a sumativní hodnocení žáka. 3. Funkce školního hodnocení - informativní, motivační, regulační (formativní) a výchovná, diagnostická a prognostická funkce. 4. Metody a formy školního hodnocení - klasifikace a další kvantitativní formy hodnocení, slovní hodnocení. 5. Školní hodnocení a osobnost žáka. 6. Osobnost žáka, vliv školního hodnocení na jeho sebepojetí; vnější hodnocení jako cesta k schopnosti sebehodnocení. 7. Role učitele v procesu školního hodnocení - hodnotící činnosti a hodnotící kompetence; hodnotící komunikace a hodnotící jazyk. 8. Chyby učitele v procesu hodnocení žákova výkonu; sebehodnocení učitelovy práce. 9. Pojetí hodnocení ve vybraných alternativních vzdělávacích koncepcích - waldorfské školy, Montessori školy, školy daltonského plánu. 10. Evaluace a autoevaluace práce školy, učitele, žáka a dalších účastníků výchovně-vzdělávací práce ve škole. 11. Národní a mezinárodní komparace vzdělávacích výsledků - srovnávací testy, jejich význam, rizika. 12. Perspektivy hodnocení v současné škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá aktuálními otázkami podstaty hodnocení výkonu a chování žáka.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Hodnocení v současné škole 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z primární pedagogiky a psychodidaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních. Studium odborné literatury. Realizace vlastního šetření hodnotící praxe vybraného učitele. Vypracování přípravy na vyučování se zaměřením na vybrané formy hodnocení.
Doporučená literatura
 • ČAPEK, R. Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4639-5.
 • ČECHOVÁ, H. B. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-388-8.
 • KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.
 • KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0220-2.
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
 • STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.
 • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -