Předmět: Metodologie bakalářské práce

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie bakalářské práce
Kód předmětu KPP/MBP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu bakalářské práce

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základy vědecké práce v pedagogice. Naznačuje možnosti a rizika diagnostiky pedagogických jevů. Studentům poskytuje rámec tvorby odborného textu a interpretací odborného textu v kontextu ke specializaci ve vědách o výchově.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie bakalářské práce 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky pro realizaci vlastní bakalářské práce 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky, pssychologie a obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Odevzdání zadávacího listu ve stanoveném termínu. Zpracovaná řešerše k tématu práce. Návrh výzkumu relevantního k zadání práce.
Doporučená literatura
  • KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. Praha : Academia, 1972..
  • MC BRIDE, R. Úvod do kvalitativního výzkumu. Liberec : Technická univerzita, 1995. ISBN 80-7083-183-9..
  • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Karolinum, Praha, 1998..
  • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Praha: Univerzita Karlova, 1995..
  • VOMÁČKA, J. Teorie vědy. Liberec : TU 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní