Předmět: mediální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu mediální výchova
Kód předmětu KPP/MED
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět Mediální výchova seznamuje s cíli a obsahem stejnojmenného průřezového tématu RVP ZV. Student bude vybaven poznatky a dovednostmi týkajícími se mediální komunikace a práce s médii. Bude chápat význam médií jako socializačního faktoru, tedy prostředku vytváření postojů a názorů, utváření životního stylu a ovlivňování chování jedince ve společnosti. Osvojí si vědomosti o principech fungování médií a stavbě mediálních sdělení. Seznámí se s efektivními postupy a metodami výchovné práce se žáky v oblasti mediální výchovy a rozvíjení mediální gramotnosti žáků. Bude vybaven dovednostmi vedení receptivních i produktivních činností žáků ve výuce v této oblasti vzdělávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pojednává o průřezovém tématu mediální výchova
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Mediální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stduent disponuje znmalostmi z obecné pedagogiyk a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Student prokáže zvládnutí odpovídajících vědomostí a dovedností vytvořením výukového projektu, který bude prezentovat při závěrečném pohovoru.
Doporučená literatura
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné na WWW:<http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367.
  • KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X..
  • ŘÍČAN, P.; PITHARTOVÁ, D. Krotíme obrazovku : Jak vést děti k rozumnému užívání médií. Praha: Portál, 1995..
  • SPOUSTA, V. Hromadné sdělovací prostředky a výchova. In KRAUS, B.; POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk ? prostředí ? výchova : K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. s.61-77..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -