Předmět: Metodologie pedadogicko psychologického výzkumu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Metodologie pedadogicko psychologického výzkumu
Kód předmětu KPP/MPVE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami zkoumání pedagogických jevů. 1. Cíle, smysl a zvláštnosti pedagogického výzkumu. 2. Pozorování jako klíčová explorativní metoda pedagogických výzkumů. 3. Dotazování jako druh komunikace v pedagogickém výzkumu. 4. Testování. Způsoby testování. Využití psychometrie (úroveň myšlení, inteligence), sociometrie. 5. Experimentování. 6. Kvantitativní a kvalitativní pedagogický výzkum. 7. Metodologické otázky a problémy pedagogického výzkumu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz seznamuje se základními metodologickými problémy pedagogiky a připravuje posluchače na samostatný pedagogický výzkum v rámci jejich diplomových prací.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Metodologie pedagogicko-psychologického výzkumu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v návrhu a realizaci projektu ped.-psych. výzkumu ve školním kontextu 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuej základními znalstmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: PAIDO, 2000..
 • HORÁK, J. Kapitoly z teorie výchovy. Liberec: TU, 2.díl, 1996..
 • CHRÁSKA, M., MAREŠ, J., PRŮCHA, J. K metodologii pedagogického výzkumu. Olomouc: ČAPV a PedF UP, 2001..
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004..
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998..
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: KAROLINUM, 1995..
 • URBÁNEK, P. Vzdělávací politika a pedagogický výzkum. Liberec: TUL, 2004..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní