Předmět: Multikulturní výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Multikulturní výchova
Kód předmětu KPP/MUVM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty uplatňovat multikulturní výchovu v primární škole, a to ve všech k tomu vhodných předmětech. Myšlenky multikulturní výchovy by se měly uplatňovat i ve skrytém kurikulu, tzn. že by se měli projevovat v pozitivních vztazích mezi dětmi, dětmi i učiteli, v komunikaci a postojích k dětem z jiného sociokulturního prostředí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá implementací multikulturní výchovy do škol.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Multikulturní výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stduent disponuje znalostmi z obecné pedagogiky, sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
  • NEČAS, C. Romové v ČR včera a dnes.. Olomouc, Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0497-4.
  • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. ISV nakladatelství, Praha 2000.
  • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. 1. vyd. Praha, ISV, 2001. 211 s..
  • ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál. 2001..
  • ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál. 1998. 204 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -