Předmět: Osobnostní a sociální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Kód předmětu KPP/OSVM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
Témata předmětu kopírují tématické oblasti průřezového tématu RVP ZV Osobnostní a sociální výchova. Přidává se k nim didaktika každého tématu. Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání; - Sebepoznání a sebepojetí; - Seberegulace a sebeorganizace; - Psychohygiena; - Kreativita Sociální rozvoj - Poznávání lidí; - Mezilidské vztahy; - Komunikace; - Kooperace a kompetice ; Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; - Hodnoty, postoje, praktická etika. Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá sociálně psychologickým výcvikem a jeho cílem je osobnostní rozvoj studentů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Osobnostní a sociální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BELZ, H.; SIEGRIST,M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: PORTÁL, 2001..
 • HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997.
 • KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005.
 • KŘÍŽ, P. Kdo jsem, jaký jsem. Kladno: AISIS, 2005..
 • NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1998..
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3.vyd. Praha: ISV, 2005..
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2005..
 • VALENTA, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla. Kladno: AISIS, 2004..
 • VALENTA, J. Učit se být. AISIS - STROM, Kladno - Praha, 2003..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -