Předmět: Poruchy chování žáků

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Poruchy chování žáků
Kód předmětu KPP/PCHE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Poruchy chování, rizikové chování, sociálně patologické chování. 2. Kouření cigaret, pití alkoholu a nelátkové závislostní chování. 3. Poruchy příjmu potravy. 4. Týrání, zneužívání a zanedbávání. 5. Rasismus a xenofobie. 6. Ohrožení dětí působením sekt.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz seznamuje s vybranými oblastmi poruch žáků a možnostmi jejich prevence a řešení.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Poruchy chování žáků 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast ve výuce. Vypracování semestrální práce.
Doporučená literatura
 • ABGRALL, J.-M. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7.
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ, J., MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2247-7.
 • HNILICA, K. Stereotypy, předsudky, diskriminace. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1776-3.
 • HORSÁKOVÁ, M., ed. Prevence projevů extremismu ve školách: praktický manuál pro učitele. Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2014. ISBN 978-80-905942-1-0.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • KALINA, K., a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
 • PAPEŽOVÁ, H., HANUSOVÁ, J. Poruchy příjmu potravy: příručka pro pomáhající profese. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-87258-98-9.
 • PORTERFIELDOVÁ, K. M. O sektách. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-233-2.
 • PUGNEROVÁ, M., KVINTOVÁ, J. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5452-9.
 • Robert, J. Nenech si to líbit!: ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0340-7.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0929-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -