Předmět: Pedagogická diagnostika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická diagnostika
Kód předmětu KPP/PDE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pedagogicko -psychologické diagnostiky v primární škole od jejího obsahového vymezení až po aplikaci teoretických poznatků na řešení vybraných modelových situací. Po dokončení předmětu by student měl být schopen použitím vhodných metod rozpoznat základní patologické jevy a jiné odlišnosti u dětí a vyslovit prognózu dalšího vývoje. 1. Pedagogicko - psychologická diagnostika jako vědní disciplína. Etika v diagnostice. 2. Oblasti pedagogické diagnostiky. 3. Metody ped. diagnostiky. 4. Specifické poruchy učení a chování. 5. Orientační diagnostika školního neprospěchu. 6. Způsoby hodnocení prospěchu žáka. 7. Vybrané okruhy diagnostické práce učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá pedagogicko-psychologickou diagnostikou žáka.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická diagnostika 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • ČÁP, D., et al. Výchovné poradenství. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-498-5.
 • ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2742-4.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J., a kol. Diagnostika: pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-101-X.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím?. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2395-9.
 • SCHINDLER, R., a kol. Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006. ISBN 80-239-7111-5.
 • SWIERKOSZOVÁ, J. Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-084-X.
 • TESTCENTRUM. Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum, 2001. ISBN 80-86471-07-1.
 • VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1538-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -