Předmět: Projektové vyučování

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projektové vyučování
Kód předmětu KPP/PROVE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Sdílený rozhovor ve dvojicích - sepsání otázek, souvisejících s přípravou a realizací projektu ve výuce. Společné třídění a strukturování otázek - vytvoření myšlenkové mapy. 2. Společná analýza ukázek (poslech, video). Skupinová analýza ukázek (textová dokumentace, ukázky produktů z realizovaných projektů, studijní skripta a literatura). Prezentace a diskuse. 3. Zobecnění požadavků k realizaci tematické a projektové výuky (vhodný výběr témat, stanovení cílů, úprava prostředí, vztahy, pomůcky, pravidla, způsob hodnocení). Možnosti efektivního propojení a kombinace obou uvedených metod. 4. Diskuse - typy projektů, zobecnění výhod, nevýhod, úskalí a možností jejich řešení. 5. Řízené plánování projektové výuky: Individuálně nebo v malé skupině vypracují studenti návrh na vlastní projekt. Seznámí se s pětistupňovou metodikou tvorby projektu. 6. Řízené plánování projektové výuky: Studenti vytvoří návrh opatření nutných k zajištění úspěšné přípravy a realizace projektu. 7. Prezentace návrhů projektů ve skupině, zhodnocení návrhů podle zadaných kritérií, sebereflexe účastníků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na hledání charakteristiky a definice projektové výuky, na posouzení možností, výhod, nevýhod a úskalí její realizace.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Projektové vyučování 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky, didaktiky a dějin pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních, seminární práce.
Doporučená literatura
 • BERAN, V. Učím s radostí: zkušenosti, lekce, projekty. Praha: Agentura Strom, 2003. ISBN 80-86106-09-8.
 • COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro 1. stupeň základní školy: náměty pro učitele. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0.
 • DÖMISCHOVÁ, I. Projektová výuka: moderní strategie vzdělávání v České republice a německy mluvících zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2915-1.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Projektové vyučování v české škole: Vývoj, inspirace, současné problémy. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1620-9.
 • HYPLOVÁ, J. Využití projektového vyučování k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-919-3.
 • KAŠOVÁ, J. Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii i praxi. Kroměříž: IUVENTA, 1995.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4142-4.
 • SINGULE, F. Americká pragmatická pedagogika: John Dewey a jeho následovníci. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-20715-4.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -