Předmět: Práce se skupinami

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Práce se skupinami
Kód předmětu KPP/PSSE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Fáze formování a vývoje sociální skupiny, skupinová struktura a dynamika. Hra jako prožitková aktivita, Kolbův cyklus učení, tvorba a organizace hry v malé sociální skupině. Project Adventure, Prázdninová škola Lipnice. Bezpečnostní aspekty při organizaci prožitkových aktivit. Samostatná tvorba a prezentace vybrané prožitkové aktivity.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi a dovednostmi pro práci s malými sociálními skupinami.
Student bude schopen: rozumět fázím vývoje skupiny samostatně a metodicky vést skupinu vytvářet volnočasové na prožitek zaměřené aktivity aplikovat Kolbův cyklus učení do práce se skupinou popsat historii a současnost Prázdninové školy Lipnice
Předpoklady
Základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na cvičeních. Zpracování, prezentace a obhajoba (před skupinou) zvolené prožitkové aktivity (hry).
Doporučená literatura
 • Zlatý fond her I. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-506-6.
 • ADAIR, John.:. Jak efektivně vést druhé. Management Press, Praha, 1993; přel. z angl. originálu Effective Leadership..
 • ČINČERA, Jan. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007..
 • GILLERNOVÁ, Ilona - Hermochová, Soňa - Šubrt, Richard:. Sociální dovednosti učitele : Cvičení z metod aplikované sociální psychologie, SPN, Praha, 1990..
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HERMOCHOVÁ, Soňa:. Sociálně psychologický výcvik. [Díl] 2., Příručka pro vedoucí skupin, SPN, Praha,1988..
 • HILSKÁ, V., ed. Zlatý fond her IV. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0.
 • HRKAL, J., HANUŠ, R., eds. Zlatý fond her II. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-923-1.
 • KOŽNAR, Jan:. Skupinová dynamika, Karolinum, Praha, 1992..
 • SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ, D., ed. Zlatý fond her III. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0394-0.
 • ŠTĚPÁNEK, K. Instruktorský slabikář. Praha: Nadační fond Gymnasion, 2016. ISBN 978-80-270-0476-8.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní