Předmět: Prevence šikany ve škole

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Prevence šikany ve škole
Kód předmětu KPP/SIKE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Šikana - vymezení šikany, aktéři šikany (agresor, oběť, přihlížející většina), vývojová stádia šikany (proměny ve vnímání a v projevech na straně aktérů šikany). 2. Formy šikany, rozpoznání výskytu šikany ve třídě, řešení šikany školou. 3. Kyberšikana - vymezení kyberšikany, aktéři kyberšikany, formy kyberšikany, řešení kyberšikany školou. 4. Prevence šikany a kyberšikany - školní program proti šikanování, minimální preventivní program. 5. Role školního metodika prevence, výchovného poradce a třídního učitele v prevenci šikany a kyberšikany. 6. Prevence šikany a kyberšikany jako součást výuky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá otázkami prevence a výchovného řešení šikany.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Prevence šikany ve škole 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Aktivní účast ve výuce. Vypracování preventivní aktivity v oblasti prevence šikany pro vybraný ročník základní školy a její realizace a reflexe s ostatními studenty.
Doporučená literatura
 • BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003. ISBN 80-86642-08-9.
 • ČERNÁ, A., et al. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-210-6374-7.
 • ECKERTOVÁ, L., DOČEKAL, D. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3804-5.
 • ECKERTOVÁ, L. Hustej Internet.. Praha: Prachal Petr., 2014. ISBN 978-80-87003-39-8.
 • GALE, E. K. Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. Brno: Jota, 2013. ISBN 978-80-7462-381-3.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • KADLECOVÁ, E. Šikana očima dětí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-199-4.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R. Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT pro ředitele základních a středních škol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4555-7.
 • MATTHEWS, J., MATTHEWS, A. Stop šikaně!. Jihlava: Baroque Partners, 2015. ISBN 978-80-87923-06-1.
 • ROGERS, V. Kyberšikana.. Praha: Portál., 2011. ISBN 978-80-7367-984-2.
 • ŘÍČAN P., JANOŠOVÁ, P. Jak na šikanu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2991-6.
 • ŠEVČÍKOVÁ, A., a kol. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-210-7527-6.
 • ŠMAHAJ, J. Kyberšikana jako společenský problém. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4227-3.
 • VÁGNEROVÁ, K., ed. Minimalizace šikany: praktické rady pro rodiče. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-912-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -