Předmět: Školský management a právo

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Školský management a právo
Kód předmětu KPP/SMPE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Bárta Karel, Mgr.
Obsah předmětu
Školský management. Listina základních práv a svobod. Obecně platné právní předpisy ČR. Strategické dokumenty ČR ve vzdělávání. Školský zákon. Výběr školské legislativy. Hodnocení škol a školských zařízení. Klíčové dovednosti učitele. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá základní informace o oblastech školského managementu, právních norem a školské legislativy.
Student bude schopen: orientovat se v oblasti školského managementu rozumět fungování právního systému České republiky orientovat se ve strategických vzdělávacích dokumentech ČR orientovat se ve školské legislativě ČR
Předpoklady
Absolvovaná praxe ve školském terénu.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Písemný test.
Doporučená literatura
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • KYRIACOU, C. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • TOMANCOVÁ, J., a kol. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice: Albert, 2010. ISBN 978-80-7326-183-2.
 • VALENTA, J. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. Karviná: Paris, 2016. ISBN 978-80-87173-36-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní