Předmět: Sociální komunikace

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sociální komunikace
Kód předmětu KPP/SOC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je dále prohloubit vhled studentů do problematiky sociální komunikace získaný v předcházejících předmětech studia a umožnit jim získání specifických komunikačních dovedností. 1. Základy mezilidské komunikace, její složky, vnitřní a vnější podmínky pro komunikaci v širších souvislostech sociokulturních. 2. Naslouchání. Práce s námitkami. 3. Konflikty. Příčiny, souvislosti, dělení. 4. Způsoby řešení konfliktů. Vyjednávání. 5. Prezentační dovednosti. 6. Nepřímá komunikace. Masmédia.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá rozvojem komunikačních dovedností.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Sociální komunikace 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
student disponuje základními znalostmi ze sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • DeFLEUR, M. - BALLOVÁ-Rokeachová, S. J. Teorie masové komunikace. Karolinum, Praha, 1996..
 • FISHER, R. - URY, W. - PATTON, B. Dohoda jistá, Management Press, Praha, 1993; přel. z angl. originálu Getting to Yes..
 • HOSPODÁŘOVÁ, I. Veřejná prezentace od A do Z, Expertis, Praha, 1997..
 • KOHOUT, J. Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Ringier ČR, Praha, 1999..
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha, 1988..
 • LAX, D.A. - SEBENIUS, J.K. Manažer jako vyjednavač, Victoria Publishing, Praha, 1994..
 • NĚMEC, P. Public relations. Praxe komunikace s veřejností, Management Press, Praha, 1996..
 • PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, Praha, 1994..
 • URY, W. Jak překonat nesouhlas, Management Press, Praha, 1995; přel. z angl. originálu Getting Past No..
 • VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Panorama, Praha, 1990..
 • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000 ISBN 80-7178-291-2.
 • Wage, J. L. Řeč těla, jako účinný nástroj prodeje. Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -