Předmět: Tvořivé pedagogické myšlení

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Tvořivé pedagogické myšlení
Kód předmětu KPP/TPM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
  • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět rozvíjí inovativní a tvořivé způsoby myšlení na základě vybraných tématech z pedagogiky, resp. vede studenty k porozumění pedagogickým situacím v širších souvislostech. V průběhu seminářů se studenti seznámí a prakticky si vyzkouší základní techniky tvořivosti i zásady tvorby školních projektů. Seminář je završen realizací studentských projektů (např. studentská konference, výstava, článek v regionálním tisku apod.). Tvorba, tvořivost a zkušenost - úvod do problematiky. 2. Projekt v pedagogice - historická dimenze problematiky. 3. Projekt, inovace a tvořivost v současné pedagogické praxi. 4. Tvorba a realizace studentských projektů - téma dle volby (např.obraz školy ve filmu a v médiích, mýty o odměnách a trestech, syndrom burn-out v učitelské profesi, strategie moderního učení a vyučování, rodiče a děti - netradiční pohled na rodinnou výchovu, inspirace v historii - František Bakule a jiní "enfant terrible" české pedagogiky). 5. Hodnocení studentských projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá problematikou pedagogické tvořivosti a přispívá k jejímu rozvoji.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Tvořivé pedagogické myšlení 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními pedagogickými znalostmi.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
  • DEWEY, J.; KILPATRICK, W. H. Der Projektplan. Weimar : H. Böhlaus, 1935..
  • HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha, 2002.
  • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997.
  • PELIKÁN, J. Pomáhat být.. Praha, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -