Předmět: Ergoterapie a kompenzační pomůcky

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Ergoterapie a kompenzační pomůcky
Kód předmětu KSS/CER
Organizační forma výuky Přednáška + Tutorial
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Korych Martin, Mgr.
  • Nádvorníková Lenka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do ergoterapie 2. Metody, přístupy a principy v ergoterapii 3. Ergoterapie a volný čas 4. Kompenzační pomůcky, edukační pomůcky a adjuvatika 5. Instituce v ergoterapii a související služby

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 35 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem a významem ergoterapie a týmové spolupráce u jednotlivých druhů postižení. Zdůraznit propojenost v komprehenzivní rehabilitaci, tj. především spolupráci zdravotníků, sociálních pracovníků, protetiků, dobrovolníků a ostatních pomáhajících profesí. Studenti získají základní přehled o ergoterapeutických technikách, kompenzačních pomůckách, architektonických bariérách a možnostech využití zvláštních terapií v péči o jedince s postižením (například canisterapie a hipoterapie).
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem a významem ergoterapie a týmové spolupráce u jednotlivých druhů postižení. Zdůraznit propojenost v komprehenzivní rehabilitaci, tj. především spolupráci zdravotníků, sociálních pracovníků, protetiků, dobrovolníků a ostatních pomáhajících profesí. Studenti získají základní přehled o ergoterapeutických technikách, kompenzačních pomůckách, architektonických bariérách a možnostech využití zvláštních terapií v péči o jedince s postižením (například canisterapie a hipoterapie).
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu student vypracuje seminární prácí na téma zadané vyučujícím předmětu a v rozsahu dle pokynů vyučujícího s cílem ověření znalostí studentů získaných samostudiem.
Doporučená literatura
  • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-730-5.
  • PFEIFFER, J. Ergoterapie II.. Brno: IDV SZP, 1989. ISBN 80-7013-020-2.
  • VOTAVA, J. A KOL. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0708-5.
  • VOTAVA, J. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. Liberec: TU Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-449-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -