Předmět: Krizová intervence

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Krizová intervence
Kód předmětu KSS/CKI
Organizační forma výuky Individuální konzultace + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kliment Pavel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení základních pojmů 2. Krize v širším kontextu 3. Jedinec v krizi 4. Vymezení krizové intervence 5. Pracovník v krizové intervenci 6. Specifické podoby krizové intervence 7. Problematika domácího násilí

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými typy krizí a jejich průběhem v životě jedince a naučí se rozpoznat symptomy krizí tak, aby byli schopni rychle reagovat na přítomnost jedince v krizi ve své praxi. Zároveň si studenti osvojí znalost postupů práce s jedincem v krizi a to formou face-to-face, telefonické nebo internetové krizové intervence.
V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými typy krizí a jejich průběhem v životě jedince a naučí se rozpoznat symptomy krizí tak, aby byli schopni rychle reagovat na přítomnost jedince v krizi ve své praxi. Zároveň si studenti osvojí znalost postupů práce s jedincem v krizi a to formou face-to-face, telefonické nebo internetové krizové intervence.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a vypracování seminární práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
  • ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9.
  • ŠPATENKOVÁ, N. Krize - psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9.
  • VODÁČKOVÁ, D. A KOL. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7178-696-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -