Předmět: Metodika vyhledávání a získávání informací

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Metodika vyhledávání a získávání informací
Kód předmětu KSS/CMI
Organizační forma výuky Individuální konzultace + Individuální konzultace
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jihlavec Jan, Mgr. DiS.
Obsah předmětu
1. Význam informací v kontextu vysokoškolského studia 2. Elektronické vzdělávací prostředím Moodle 3. Specifika a zásady práce s informacemi ve vysokoškolském studiu 4. Problematika sběru a vyhledávání informací 5. Informační zdroje, prameny 6. Elektronické zdroje informací, databázové systémy 7. Internet, internetové prohlížeče 8. Online prostředí elektronického vzdělávacího prostředí software Moodle 9. Online katalogy knihoven 10. Zákon o právu autorském

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Individuální konzultace
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 39 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu je studentům představen výukový nástroj - elektronické vzdělávací prostředí software Moodle (http://moodle.fp.tul.cz) a jsou studentům poskytnuty základní vodítka k orientaci v hlavních zdrojích informací, ve formách odborné literatury a k orientaci v informačních institucích v České republice. Předmět zprostředkovává studentům znalosti o fondech a službách knihoven, o internetových zdrojích a elektronických informačních zdrojích (databázích) dostupných na TUL.
V rámci předmětu je studentům představen výukový nástroj - elektronické vzdělávací prostředí software Moodle (http://moodle.fp.tul.cz) a jsou studentům poskytnuty základní vodítka k orientaci v hlavních zdrojích informací, ve formách odborné literatury a k orientaci v informačních institucích v České republice. Předmět zprostředkovává studentům znalosti o fondech a službách knihoven, o internetových zdrojích a elektronických informačních zdrojích (databázích) dostupných na TUL.
Předpoklady
Základní dovednost práce s počítačem.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Pro získání zápočtu je nutné vypracování odborných rešerší a znalostní test z prostředí Moodle. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
  • ISO ČSN 01 6910: Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
  • ISO ČSN 690 (01 0197): Dokumentace - Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1996.
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), v platném znění.
  • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO.
  • CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-767-4.
  • JIHLAVEC, J. Metodika vyhledávání a získávání informací.. https://moodle.fp.tul.cz/user/policy.php.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -