Předmět: Nadaní žáci

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Nadaní žáci
Kód předmětu KSS/CNA
Organizační forma výuky Přednáška + Tutorial
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Palounková Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy související s výchovou nadaných dětí 2. Projevy chování, způsoby učení nadaných dětí s ohledem na jejich věk 3. Typologie nadaných dětí 4. Identifikace nadaných dětí v kolektivu vrstevníků 5. Metody práce s nadanými dětmi 6. Formy vzdělávání nadaných žáků 7. Problémy rodin s nadaným dítětem 8. Situace v ČR v péči o nadané děti

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 52 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou nadání u dětí předškolního a školního věku. Cílem předmětu je naučit studenty odhalit nadání u dětí a uplatnit adekvátní výchovně vzdělávací přístupy k dítěti s ohledem na specifika jeho nadání a osobnosti. Snahou je ukázat pestrost přístupů ke každému nadanému dítěti.
Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou nadání u dětí předškolního a školního věku. Cílem předmětu je naučit studenty odhalit nadání u dětí a uplatnit adekvátní výchovně vzdělávací přístupy k dítěti s ohledem na specifika jeho nadání a osobnosti. Snahou je ukázat pestrost přístupů ke každému nadanému dítěti.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia. .....

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná účast na seminářích, vypracování seminární práce a úspěšné splnění zápočtového testu. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu. Po dobu nutnosti distanční výuky bude přímá účast na seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů v e-learningovém kurzu. Ostatní podmínky plnění zápočtu zůstávají beze změn.
Doporučená literatura
 • CIHELKOVÁ, J. Nadané dítě ve škole. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1248-5.
 • FOŘTÍK, V., FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0969-0.
 • HÜTHER, G., HAUSER, U. Každé dítě má talent. Praha: Euromedia, 2017. ISBN 978-80-7549-325-5.
 • JURÁŠKOVÁ,J. Základy pedagogiky nadaných. Praha:IPPP, 2006. ISBN 80-86856-19-4.
 • MÜHLFEIT, J., NOVOTNÁ, K. Odemykání dětského potenciálu. Brno: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-562-9.
 • STEHLÍKOVÁ, M. Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0512-0.
 • STEHLÍKOVÁ, M. Život s vysokou inteligencí: průvodce pro nadané dospělé a nadané děti. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0101-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -