Předmět: Nové trendy v sociální práci

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Nové trendy v sociální práci
Kód předmětu KSS/ZNN
Organizační forma výuky Přednáška + Individuální konzultace + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Krátká terapie zaměřená na řešení 2. Přístup zaměřený na posilování zodpovědnosti a pozitivního myšlení 3. Terapie založená na teorii připoutání 4. Feministické přístupy v sociální práci 5. Koncept tzv. "wellbeing"

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem této disciplíny je seznámit studenty s aktuálními požadavky na realizaci přímé práce s klientem v sociální práci. Za aktuální trendy zde budou považovány zejména: sociální práce s obtížných situacích; sociální práce s menšinami - zejména s lidmi ohroženými sociálním vyloučením; antiopresivní a antidiskriminační přístupy; alternativní terapie v sociální práci; deinstitucionalizace a transformace služeb v sociální oblasti.
Cílem této disciplíny je seznámit studenty s aktuálními požadavky na realizaci přímé práce s klientem v sociální práci. Za aktuální trendy zde budou považovány zejména: sociální práce s obtížných situacích; sociální práce s menšinami - zejména s lidmi ohroženými sociálním vyloučením; antiopresivní a antidiskriminační přístupy; alternativní terapie v sociální práci; deinstitucionalizace a transformace služeb v sociální oblasti.
Předpoklady
Znalost sociální problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a zpracování semestrální práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
  • DE SHAZER, S., DOLAN, Y., A KOL. Zázračná otázka. Praha: Portál, 2011. ISBN 80-262-0007-9.
  • GLASSER, W. Terapie realitou. O uspokojování potřeb a nalézání skutečného vztahu k realitě. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-493-1.
  • HOWE, D. A Brief Introduction to Social Work Theory.. London: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0230-233-12-6.
  • LUDEWIG, K. Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe.. Praha: Palata, 1994. ISBN 80-901710-0-1.
  • MATOUŠEK, O., KŘIŠŤAN, A. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-2620-366-7.
  • TOKÁROVÁ, A., A KOL. Sociálna práca. Kapitoly z dějín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: FF PU, 2003. ISBN 80-968367-5-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -