Předmět: Konstrukce a vlastnosti tkanin

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Konstrukce a vlastnosti tkanin
Kód předmětu KTT/KVT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní rozdělení tkanin ve vztahu k jejích aplikaci. 2. Konstrukce tkanin listových a žakárských, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji. 3. Konstrukce tkanin listových a žakárských ve vztahu k použité vazební technice - jednoduché (2D tkaniny) a 3D tkaniny typu: víceosnovní, víceútkové, vícenásobné. 4. Definice a vyjádření plošné hmotnosti tkaniny. Vliv konstrukce tkaniny a základních parametrů tkaniny a výrobnosti tkacího stroje ve vztahu s plošnou hmotností. 5. Plošná geometrie tkaniny rozložení jednotlivých efektů ve tkanině a její základní parametry. Definice vektoru vstupních parametrů tkaniny. 6. Základní geometrie vazné buňky v plátnovém ne plátnovém provázání, deformace nití ve vazném elementu, fáze provázání tkaniny. 7. Prostorová geometrie tkanin, vnitřní struktura tkaniny, definice parametrů vnitřní geometrie tkaniny. 8. Geometrické podmínky pro rovnováhu sil v osnově a v útku. 9. Modelování provázání z pohledu vnitřní struktury a geometrie tkaniny - vazná vlna, příčné průřezy nití ve tkanině. 10. Definice struktury tkaniny ve vztahu k vybraným vlastnostem tkaniny modelování a predikce pevnosti a tažnosti tkanin při jednoosém namáhání. 11. Modelování a predikce plošného zakrytí a plošné porosity tkanin. 12. Modelování a predikce délky nitě ve vazné vlně a setkání nití ve tkanině. 13. Modelování a predikce tloušťky tkaniny. 14. Modelování a predikce geometrické drsnosti tkaniny. Cvičení: 1. Příprava konstrukce žakárské tkanin, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji v technologické laboratoři tkaní pro použití jehlového tkacího stroje SOMET s elektronickým prošlupním zařízením STÄUBLI. 2.-5. Realizace projektové práce. Konstrukce žakárské tkaniny I, II. - jednoduchá tkanina s figurálním vzorem ve dvou variantách dostav útku, pro možnost posouzení vlivu dostavy útkových nití na mechanické a užitné vlastnosti tkaniny. 6. Tkaní projektové práce v technologické laboratoři tkaní na jehlovém tkacím stroji SOMET s elektronickým prošlupním zařízením STÄUBLI. 7. Definice základních metodik a norem v experimentální analýze tkanin z hlediska měření mechanických a vybraných užitných vlastností. 8. Příprava vzorků tkanin navržených v rámci zadané projektové práce pro měření: pevnosti, tažnosti, plošného zakrytí a porosity, plošné hmotnosti, tloušťky a drsnosti. 9.-11. Měření vzorků tkanin navržených v rámci zadané projektové práce pro měření: pevnosti, tažnosti, plošného zakrytí a porosity, plošné hmotnosti, tloušťky a drsnosti 12.-13.Modelování a predikce vybraných vlastností měřených v rámci experimentální analýzy a porovnání vypočítané hodnoty s experimentálně měřenou hodnotou. 14. Prezentace projektové práce a výsledků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace, Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Příprava prezentace (referátu) - 15 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se konstrukce, struktury a geometrie tkanin listových i žakárských. Jsou definovaný základní parametry tkaniny ve vztahu k délkovým útvarům a parametrům tkacího stroje pro přípravu konstrukce tkanin pro definovanou aplikaci. Z hlediska struktury a geometrie tkanin je zde uveden rozbor plošné a prostorové geometrie tkanin, definice geometrie vazné buňky v plátnovém a ne-plátnovém provázání, deformace nití ve vazném elementu, modelování a teoretické predikce vybraných mechanických a užitných vlastností tkanin.
Orientace v oblasti: struktura a geometrie tkanin, plošné a prostorové geometrii tkain, struktura tkain versus vlastnosti tkanin.
Předpoklady
Základní znalost týkající se problematiky tkaní, přízí, struktury délkových útvarů, matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: přímá výuka: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, realizace, vypracování a prezentace projektových prací zaměřených na konstrukci tkanin, měření vybraných vlastností a následná predikce a modelování vlastností tkanin. nepřímá výuka: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční) formě v rámci zadaných témat, vypracování zadání příslušných témat zadaných distanční formou. Zkouška: písemná plus ústní (pro přímou i nepřímou formu výuky).
Doporučená literatura
 • Webové stránky světoznámých výrobců tkacích strojů, žakárských prošlupních mechanizmů tkacích strojů (https://www.bonas.be/en https://www.staubli.com/cs-cz/textile/textile-machinery-solutions/ ; www.karlmayer.com https://www.lindauerdornier.com/en/ http://www.picanol.be/en ; www.knotex.de) a CAD systému pro přípravu a zpracování předlohy listové a žakárské tkaniny (http://www.designscopecompany.com/)..
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I.. Praha: SNTL, 1980.
 • DUFEK, J. Vazby žakárských tkanin - textová a obrázková část. Praha: SNP, 1967.
 • HU, J. Structure and mechanics of woven fabrics. Cambridge: Woodhead Publishing, 2004. ISBN 0-8493-2826-8.
 • NECKÁŔ, B. Morfologie a strukturní mechanika obecných vlákenných útvarů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1989. ISBN 80-7083-318-1.
 • NECKÁŘ. B., DAS. D. Theory of structure and mechanics of fiber assemblies. New Delhi: Woodhead Publishing India, 2012. ISBN 978-1-84569-791-4.
 • NOSEK, S. Struktura a geometrie tkanin. Ústí nad Orlicí: Výzkumný ústav bavlnářský, 1974.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní