Předmět: Aplikace nanotechnologií v medicíně

» Seznam fakult » FT » NTI
Název předmětu Aplikace nanotechnologií v medicíně
Kód předmětu NTI/ANM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rysová Miroslava, Ing. Ph.D.
 • Tománková Hana, Ing. M.Sc.
Obsah předmětu
Přednášky: Biologie člověka - návaznost na oblasti použití nanomateriálů Biologie buňky Biochemické procesy probíhající v lidském těle Příprava nanostruktur - výroba, testování a využití v medicíně Nanostruktury - bezpečnost nanočástic a interakce s živou hmotou Nanostruktury - zobrazovací techniky v medicíně Nanostruktury - diagnostika v medicíně Nanostruktury - oblast tkáňového inženýrství Nanostruktury - oblast "drug delivery systems" (DDS) Makromolekulární systémy pro dopravu léčiv Nanostruktury - oblast kanceroterapie Nanostruktury v ortopedii a zubním lékařství, bariérové struktury Cvičení: 1. Plazmatická úprava povrchu nanomateriálu, charakterizace změn povrchových vlastností (měření kontaktního úhlu, vyhodnocení) 2. Charakterizace nanočástic před a po povrchové úpravě pomocí disperzního analyzátoru koloidních systémů (Zetasizer) 3. Cytotoxicita nanočástic - video, vyhodnocení obrazové analýzy 4. Cytotoxicita - Měření metabolické aktivity buněk pomocí MTT testu (princip, vyhodnocení) 5. Možnosti SDS PAGE v nanotechnologii

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Náplní kurzu je seznámení studentů se současnými aplikacemi nanotechnologií v medicíně (jak diagnostický tak terapeutický směr). K porozumění, jak mají nanostruktury správně fungovat a jakými vlastnostmi disponovat, je kurz obohacen o vybrané kapitoly biologie, biochemie, fyziologie a anatomie.
Student získá informace o procesech probíhajících v lidském těle a struktuře vybraných anatomických orgánů. Získá přehled o různých typech nanomateriálů a jejich potřebných vlastností vyžadovaných pro oblast biomedicínských aplikací. V rámci laboratorních cvičení získá znalosti o testování cytotoxicity a dále bude seznámen se základními analytickými i zobrazovacími metodami, které jsou v této oblasti využívány.
Předpoklady
znalosti v rozsahu předmětů Fyzika a Chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

úspěšné absolvování písemných testů, povinná účast na cvičeních
Doporučená literatura
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I..
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie II..
 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie III..
 • Fojtík, A. et al. NANO - fascinující fenomén současnosti: nanočástice, nanostruktury a nanotechnologie-důmyslné formy hmoty. Comtes FHT, 2014.
 • Kodíček, M. Biochemie: chemický pohled na biologický svět.
 • Murray, R. K.; et al. Harperova ilustrovaná biochemie. ISBN 978-80- 7262-90.
 • Mysliveček, J.; Trojan, S. Fyziologie do kapsy.
 • Rosypal, S. a kol. Nový přehled biologie.
 • Thomas, S. Grohens, Y. Ninan, N. Nanotechnology Applications for Tissue Engineering. Elsevier, 2015.
 • Vodrážka, Z. Biochemie.
 • Voet, D.; Voet J. G. Biochemistry. Hoboken: Wiley. 4th ed., 2011. ISBN 978-0-470-57095-1.
 • Webster, T.J. Safety of Nanoparticles: From Manufacturing to Medical Applications. Springer, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní