Předmět: Úvod do stavitelství

» Seznam fakult » FUA » KPS
Název předmětu Úvod do stavitelství
Kód předmětu KPS/US1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Košťálová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Okruhy témat: 1. Klasifkace konstrukcí pozemních staveb. Základní stavební materiály a profese. 2. Základní část staveb a jejich terminologie. 3. Základy zakreslování stavebních konstrukcí, čtení stavebních výkresů. 4. Etapy projektové přípravy staveb. 5. Rozbor budovy a členění nosných konstrukcí: staveniště, zemní práce, terénní konstrukce, základové konstrukce, konstrukce nad základy, svislé nosné konstrukce, nosné konstrukce stropů, komíny a průduchy. Studijní literatura a studijní pomůcky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základy oboru pozemní stavby pro nově nastupující studenty fakulty umění a architektury. Úvod do tématiky, seznámení se základními pojmy. Okruhy témat: 1. Klasifikace konstrukcí pozemních staveb. Základní stavební materiály a profese. 2. Základní část staveb a jejich terminologie. 3. Základy zakreslování stavebních konstrukcí, čtení stavebních výkresů. 4. Etapy projektové přípravy staveb. 5. Rozbor budovy a členění nosných konstrukcí: staveniště, zemní práce, terénní konstrukce, základové konstrukce, konstrukce nad základy, svislé nosné konstrukce, nosné konstrukce stropů, komíny a průduchy.
Student se obeznámí se základními oblastmi stavební činnosti a se základními částmi staveb. Dále se naučí základy názvosloví a zobrazování konstrukcí.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

- minimálně účast na deseti přednáškách za semestr, pro absolventy stavební průmyslové školy minimálně na sedmi přednáškách. - napsání 2 testů a splnění závěrečného testu na minimálně 60%. - odevzdání práce : A4 - Tiskací písmo jednotné velikosti libovolného textu A3 - Půdorys a příčný řez učebnou
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování. 2019.
 • ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování. 2019.
 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části. 2004.
 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. 2010.
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy. 2004.
 • Doseděl, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. SNTL Praha, 2004.
 • Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10 - nosné konstrukce, ČVUT. ČVUT Praha, 2005.
 • Klimešová, et al. Nauka o pozemních stavbách. Brno VUT, 2005.
 • Krňanský, J.:. Konstrukce pozemních staveb pro architekty, díl. I. - X.. FA TUL, 2005.
 • Krňanský, J., Staněk, S., Stránský, J., Košťálová, J. Pomůcka pro navrhování staveb pro architekty. TUL, 2007.
 • Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.:. Konstrukce pozemních staveb 20. ČVUT FSv, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní