Předmět: Stavba měst 2

» Seznam fakult » FUA » KUR
Název předmětu Stavba měst 2
Kód předmětu KUR/SM2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch. Ph.D.
Obsah předmětu
1. východiska pro navrhování městských struktur a funkcí pro třetí tisíciletí / urbanismus a prostorové plánování jakožto celostné usměrňování vývoje 2. základní pojmosloví - opakování / metaměsto I. - příroda a krajina /studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 3. základní pojmosloví - opakování / metaměsto II. - člověk a societa / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 4. základní pojmosloví - opakování / metaměsto III. - umělý svět techné / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 5. základní pojmosloví - opakování / metaměsto IV - některé speciální teorie / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 6. město I. - morfogeneze (formování lokálních struktur a funkcí) / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 7. město II. - morfogeneze (formování lokálních struktur a funkcí) / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 8. velkoměsto I. - morfogeneze (formování regionálních struktur a funkcí) / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 9. velkoměsto II. - morfogeneze (formování regionálních struktur a funkcí) / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 10. megaměsto I. - morfogeneze (formování globálních struktur a funkcí) / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 11. megaměsto II. - morfogeneze (formování globálních struktur a funkcí) / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 12. globální / regionální / lokální I.: od lokálního k regionálnímu a globálnímu / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 13. globální / regionální / lokální II.: od globálního k regionálnímu a lokálnímu / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích 14. metaměsto - závěr / studentské přednášky o vybraných městských nebo venkovských sídlištích

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V kurzu Stavba měst 2 (SM2) je částečně (avšak abstraktněji) opakován výklad některých vybraných témat vývoje osídlení se zvláštním zaměřením na vývoj vybraných urbánních a krajinných prvků; zvláštní pozornost je věnována "metaměstu", resp. souhrnnému popisu vývoje ve smyslu současných teorií města a směrů/tendencí vývoje městského osídlení a krajiny pro třetí tisíciletí v historických paralelách a souvislostech. V průběhu semestru přednášejí jednotliví posluchači krátkou přednášku s obrazovým doprovodem zaměřenou na jimi vybrané městské nebo venkovské sídliště; tuto přednášku doplní a v písemné podobě předloží pro udělení zápočtu. V přednášce a v písemném elaborátu se zaměří u jimi zvoleného městského nebo venkovského sídliště na přírodněkrajinné předpoklady a jejich vliv na strukturu a funkci osídlení, na základní uzlové body vývoje struktury a funkcí osídlení v historických souvislostech až k současnosti (včetně rozhodujících náležitost infrastrukturních, například vlivu dopravy na analyzované osídlení) a na sociálně-ekonomické souvislost osídlení. Závěrem provedou shrnut analýzy území, uvedou vlastní poznatky o stavu a svoji představu o možných budoucích trajektoriích urbánního vývoje jimi zvoleného osídlení (městského nebo venkovského).
schopnost orientace v dějinách a teorii urbanismu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Výklad je orientován na základní pojmy a témata urbánního vývoje a metody myšlení jako jedné z podstatných součástí architektury v nejširším smyslu slova, a to z hlediska přírodně krajinného, sociálně ekonomického, kulturně civilizačního a urbánně technického. Předpokládá se základní středoškolská znalost dějin, specificky pak dějin architektury a ostatních oborů výtvarného umění a jejich souvislosti s dalšími druhy umění (orientace v dobově související hudbě či literatuře) a základní znalosti filosofie a oborů bezprostředně souvisejících. Student musí být schopen aktivní účasti na přenášce a rozpravě, studovat a interpretovat oborovou literaturu a prokázat schopnosti aplikace na konkrétním případu - analyzovat vývoj vybraného města, svoje poznatky interpretovat před kolegy-studenty a odpovídat na jejich dotazy a na základě této přednášky připravit písemnou seminární práci. Předpokládá se absolvování základních přednášek oborových (navrhování staveb a menších urbánních celků, jakož i dějin architektury a výtvarného umění, technologií a procesů). Aktivní účast na přednáškách, přednes o zvoleném městu a předložení písemné práce k zápočtu, který opravňuje k přístupu ke zkoušce; u zkoušky se předpokládá znalost základních etap urbánního vývoje, jejich charakteristika, zařazení do širších kulturně-civilizačních souvislostí, znalost literatury a schopnost interpreatce v urbánních souvislostech.
Doporučená literatura
 • autorský sborník. Urbanistická čítanka I, II [Vybrané texty urbanistické literatury XX. století / I - Klasikové moderní urbanismu / urbanismus jako prostorové utváření měst / II - Forester, Rossi, Hall, Brindley, Rydinová, Stoker, Sandercocková]. ČKA/AUÚP Praha, 2001.
 • Bosma, K. a kolektiv. Mastering the City I, II / North European City Planning 1900 - 2000. NAI Publishers/EFL Publications, 1997.
 • Croff, D., Burdett, R. Cities, Architecture and Society I, II - X. Internazionale Biennale di Architettura; Fondazione la Biennale. Venezia, 2006.
 • Hrůza, J. Teorie města. Praha, 1965.
 • Hrůza, J., Zajíc, J. Dějiny urbanismu I-II (aktuální znění). ČVUT Praha, 2003.
 • Koucký, R. Elementární urbanismus; Zlatý řez. Praha, 2006.
 • Nadin, V. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách prostorového plánování. EK/ÚÚR Brno, 2000.
 • Plos, J., Štěpán, P. Praktická příručka plánování území a projektování staveb (včetně dalších průběžných čtvrtletních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2001.
 • Valena, T. Město a topografie / evropské město v topografickém kontextu. NTM Praha, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 4 Doporučený ročník:4, Doporučený semestr: Zimní