Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Architecture and Urban Design (N3501)
Studijní obor / Specializace Architecture (3501T002/0 - ANG)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr architekt (3)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent má velmi dobré základy v praktickém navrhování i v dějinách a teorii architektury. Má ucelený přehled o navrhování stavebních konstrukcí, stavitelství a technických systémech budov. Je schopen samostatné praktické činnosti a dalšího odborného rozvoje.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Autorizovaný architekt. Dvouletý magisterský studijní program navazující na předchozí absolutorium v bakalářském studijním programu je Českou komorou architektů pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádat o autorizaci ČKA.
Garant oboru / specializace Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch.
1. ročník 2. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KAR/AM1 (19)
KDA/SA1M (1)
KDA/SU1M (1)
KPS/ST5 (3)
KAR/KZ1M (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KPS/AEZ (2)
KNK/KF1 (2)
KUM/VA8 (2)
KAR/KZ2M (2)
KDA/SA2M (1)
KDA/SU2M (1)
KAR/AM2 (19)
KDA/DA8 (1)
KUR/PR1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 26
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 4
KUM/VA9 (2)
KPS/SF3 (2)
KNK/KF2 (2)
KUR/PR2 (2)
KPS/ER (3)
KUR/SM3 (2)
KAR/AM3 (23)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KUR/DP (30)
KAR/DP (30)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30.
KNK/SZ (0)
KDA/SZ (0)
KPS/SZ (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KAR/W (1)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30.
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 120 kreditů