Předmět: Odborná angličtina 1

« Zpět
Název předmětu Odborná angličtina 1
Kód předmětu KCJ/OA1*M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: : preparing for a job interview - an elevator pitch : recent developments in the IT field. Computer specials. Cybercrime, information systems and communication, data protection, big data. : IoT, intelligent houses : Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) : Industrial robots - Automation and robotics. AI. : Machine learning. : Electronics (e.g. digital circuits and equipment, design of programmable circuits,control systems and sensors, circuit boards etc.) : Modern logistic trends, warehouse management system (WMS)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - zahájit systematické upevňování odborné slovní zásoby
Studenti získají jazykové znalosti na úrovni B1 - B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student by měl mít takové vstupní jazykové dovednosti, aby byl schopen po absolvování semestru získat požadovanou jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolování testů v průběhu studia - vypracování prezentací na odborné téma - absolování ústního zápočtového pohovoru V roce 2020: OA1-M-zápočtový pohovor prezenčně nebo online (dle individuální dohody)
Doporučená literatura
  • BONAMY, David. Technical english 4 Student's Book. Pearson Longman, 2011. ISBN 978-1408229552.
  • BRIEGER, Nick, POHL Alison. Technical English: Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing Ltd., 2002. ISBN 978-1902741765.
  • ESTARAS, Santiago Remacha. Infotech - English for computer users Student's Book, Fourth Edition. Cambridge University ELT, 2008. ISBN 9780521702997.
  • Martin Hewings. Advanced Grammar in Use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107697386.
  • SHELLY, Gary B. a Misty E. VERMAAT. Discovering computers 2010: living in a digital world, complete. Boston, 2010. ISBN 9780495806813.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní