Předmět: Odborná angličtina 2

« Zpět
Název předmětu Odborná angličtina 2
Kód předmětu KCJ/OA2*M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: Industry 4.0 careers - writing CV, cover letters, career portfolio, elevator pitch, job interview formal emails - inquiry, quality problem email, summary writing (summarizing a scientific article)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby
Studenti získají jazykové znalosti na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KCJ/OA1*M

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - absolvování písemné a ústní zkoušky V roce 2020: OA2-M zápočet za práci v moodle, zkouška prezenčně nebo online (dle individuální dohody)
Doporučená literatura
  • BONAMY, David. Technical english 4 Student's Book. Pearson Longman, 2011. ISBN 978-1408229552.
  • BRIEGER, Nick, POHL Alison. Technical English: Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing Ltd., 2002. ISBN 978-1902741765.
  • ESTARAS, Santiago Remacha. Infotech - English for computer users Student's Book, Fourth Edition. Cambridge University ELT, 2008. ISBN 9780521702997.
  • SHELLY, Gary B. a Misty E. VERMAAT. Discovering computers 2010: living in a digital world, complete. Boston, 2010. ISBN 9780495806813.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní