Předmět: Teorie a historie ochrany památek

« Zpět
Název předmětu Teorie a historie ochrany památek
Kód předmětu KDA/PP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
  • Štulc Josef, doc. PhDr.
Obsah předmětu
1. Úvod do teorie a dějin ochrany památek (se speciálním zaměřením na české země a Evropu) 2. - 4. Úvod do teorie a dějin památkové péče 5. Studie zaměřené na vybrané případy ochrany památek v českých zemích 6. Metody a praxe průzkumu a archeologického podloží historických budov, jejich zapsání do soupisu památek a právní ochrana v České republice. Památkové oblasti a památkové zóny a zóny památkového zájmu. 7. Úvod do technologie památkové péče 8. Ochrana měst a nové stavby v historickém prostředí (historický vývoj a současná situace v Čechách) 9. Prezentace a popularizace památkové péče (české hrady a vesnické objekty zpřístupněné veřejnosti) 10. Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany památek 11. Exkuze - památková péče v praxi a nové budovy v historickém prostředí (Hradčany a Malá Strana) 12. Exkurze - Staré Město a část Nového Města 13. Exkurze - konzervátorské technologie v praxi

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky podávají výklad pojmů a defnic systematiky památkové péče. Uvedou historický vývoj vztahu společnosti ke kulturnímu dědictví a proměny přístupu ke konzervaci památek, včetně ochrany urbanismu a krajiny. Cyklus zakončuje přehled o mezinárodních dokumentech ochrany kulturního dědictví a jejich naplňování. Přehled témat: 1. Základní definice památky a památkové péče; systematika oboru z hlediska tří hlavních cílů - poznání, uchování, prezentace památek 2. Památka jako záměrný pomník - geneze a proměny 3. Architektonické a umělecké památky minulost a vývoj vztahu společnosti k nim. Počátky v antice - římské sběratelství, refexe umělecké hodnoty, autenticity a restaurování u antických autorů 4. Středověk: Karel Veliký, Alkuin a záchrana přeživší antické vzdělanosti; karolinská a otonská renesance; kult ostatků 5. Renesanční památková péče. Individualismus umělecké tvorby jako základ vědomí nenahraditelnost uměleckých památek. Studium ruin antického Říma jako inspirace soudobé tvorby (Bruneleschi, Donatello, Alberti apod.). Rozvoj sběratelství, restaurování antických soch 6. Estetický dogmatismus a selektivní vztah k uměleckému dědictví: obdiv k antice a pohrdání uměním středověku. Pragmatický vztah ke zděděným stavbám; jejich remodelace dle dobového stylu, zajímavé výjimky (Borromini, Hawksmoor, Santini) 7. 18. stolet: osvícenství a jeho vliv na rozvoj věd a zpřístupnění základního vzdělání. Velká francouzská revoluce a vznik systému památkové péče ve Francii; dopad průmyslové revoluce na životní prostředí. Romantismus a patriotismus jako činitele pozitivního vztahu společnosti k historii a památkám 8. 19. stolet: etablování památkové péče paralelně s nástupem historismu v dobové architektonické tvorbě. Violet-le-Duc a stylové (puristcké) restaurování versus John Ruskin a konzervování s respektem k hodnotě stáří. Příklady purismu 2. pol. 19. stolet 9. Nástup rané moderny a paralelní zrod moderní (modernistické) památkové péče na přelomu 19. a 20. stolet - Camillo Boito, Georg Dehio, Alois Riegl a Max Dvořák. Rozvoj uměleckotopografické literatury 10. Analytciko-modernistcká metoda obnovy památek v meziválečném období a její limity. Syntetický přístup Václava Wagnera, jeho polemika se Zdeňkem Wirthem. Vincenc Kramář a Bohuslav Slánský - zakladatelé československé restaurátorské školy 11. 2. světová válka a poválečné rekonstrukce (Coventry, Varšava, Norimberk ad.). Postupná cesta k současnému metodickému pluralismu 12. Historický a památkový urbanismus. Vznik měst u nás; jejich kompozice a její rozrušování s nástupem průmyslové revoluce. Pražská asanace 90. let 19. stolet. Klub Za starou Prahu (1900) a jeho význam pro teorii urbanistcké ochrany ve 20. stolet. Vyhlášení prvních památkových rezervací v r. 1950. Současná koncepce ochrany historických měst, vesnic a krajiny v Česku 13. Mezinárodní spolupráce v památkové péči. Přehled mezinárodních úmluv a chart. Benátská charta (1964) a založení ICOMOS (1965). Úmluva o ochraně kulturního a přírodního dědictví (1972). Památky na seznamu UNESCO a problémy jejich ochrany
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

zkouška
Doporučená literatura
  • Hlobil, I. Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Praha, 2008.
  • Štorm, V. Základy péče o stavební památky. Praha, 2007.
  • Wagner, V. Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 4 Doporučený ročník:4, Doporučený semestr: Zimní