Předmět: Filosofie a etika

« Zpět
Název předmětu Filosofie a etika
Kód předmětu KFL/FAE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D.
Obsah předmětu
Úvodní do problematiky vztahu filosofie a etických systémů 2. Předporozumění v etice 3. Principy empiritistické etiky 4. Problém svobodné vůle 5. Fenomén svědomí 6. Vztah mravních norem a práva 7. Ctnost a etika ctností 8. Cíle morality, otázky smyslu jednání 9. Moralita a náboženské systémy 10. Sociologické zpochybnění morality 11. Genealogická morálka 12. Evoluční morálka 13. Psychologická redukce morality

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
FAE je kurzem, jenž je koncipován jakožto úvod do filosofie a etiky jakožto specifickým způsobem myšlení. Cílem je během jednoho semestru zprostředkovat studentům základní znalosti z oblasti filosofických schémat, ze kterých se utvářela etická východiska současné společnosti. Součástí kurzu je problematika cílů a motivů lidského jednání, morálních kodexů apod.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozhovor

problémový test znalost primární literatury znalost přednášek
Doporučená literatura
  • Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Překlad Karel Šprunk. Vyd. v tomto překl. 3., V nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 80-7192-698-1..
  • Jan Sokol. Člověk jako osoba: filosofická antropologie. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Vyšehrad, 2016. 273 stran. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-682-6..
  • Jan Sokol. Etika, život, instituce: pokus o praktickou filosofii. Vyd. v této podobě 1. Praha: Vyšehrad, 2014. 260 s. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-223-1..
  • PODZIMEK, Michal. Principy morality: studijní texty. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-566-2..
  • Semrádová Ilona. Úvod do etiky. 3. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 55 s. ISBN 80-7041-510-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní