Předmět: Sociální komunikace

« Zpět
Název předmětu Sociální komunikace
Kód předmětu KFL/SOK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Exnerová Stanislava, PhDr.
Obsah předmětu
Témata jednotlivých přednášek: 1. Definice komunikace, předpoklady komunikace, její význam. 2. Komunikační axiómy, komunikační schéma. 3. Předpoklady zdravé komunikace. Emoční inteligence a kompetence. 4. Co si sdělujeme. 5. Bariéry v komunikaci. Poruchy v komunikaci, konflikt. 6. Neverbální komunikace. 7. Interpretace, první dojem, sebeprezentace, ovlivňování. 8. Verbální komunikace. Rozhovor, dialog, naslouchání. 9. Asertivní komunikace pro zdravé sebeprosazení a obranu před manipulací. 10. Techniky asertivní komunikace. 11. Veřejný projev, prezentace. 12. Účinná prezentace. 13. Masová komunikace, její účinky na člověka. 14. Shrnutí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají množství nezbytných informací o komunikaci mezi lidmi a naučí se je v praxi uplatňovat.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Aktivní práce na semináři, vlastní vystoupení, test.
Doporučená literatura
 • BLÁHA, K. Svízelné typy osob zvládací strategie a prevence konfliktů. Praktický lékař, 74, 1994, č. 1.
 • CIALDINI, Robert B. Vliv: síla přesvědčování a manipulace. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0041-4..
 • DeFLEUR, M. - BALLOVÁ-Rokeachová, S. J. Teorie masové komunikace. Karolinum, Praha, 1996..
 • EKMAN, Paul a Wallace V. FRIESEN. Emoce pod maskou: poznám, co si myslíš, podle toho, jak se tváříš. I. vydání. Přeložil Jiří FADRNÝ. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0422-1..
 • EXNEROVÁ, S. Komunikační dovednosti. TUL 2008, ISBN 978-80-7372-357-6. LIBEREC: TUL, 2008. ISBN ISBN 978-80-7372-.
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Columbus, Praha, 1998.
 • KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2652-6..
 • KLEIN, Z., FRAŇKOVÁ, S. Úvod do etologie člověka. Praha: HZ Systém 1997, ISBN 80-86009-15-7.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988..
 • MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vyd. Praha: SPN, 1989..
 • NAPPER, Rosemary a Trudi NEWTON. Taktika transakční analýzy. Praha: Grada, 2010. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2915-2..
 • PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, Praha, 1994..
 • VAŇKOVÁ, I. Mlčení a řeč (v komunikaci, jazyce a kultuře). Praha: ISV nakladatelství 1996.
 • WATZLAWICK, P., BAVELASOVÁ, J. B., JACKSON, D. D. Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace 1999 ISBN 80-86088-04-9.
 • WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost. Mylné představy, klamání, porozumění. Konfrontace 1998 ISBN 8/0-86088-00-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní