Předmět: Business Intelligence

« Zpět
Název předmětu Business Intelligence
Kód předmětu KIN/BIN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Podaras Athanasios, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Úvod do Business Intelligence, pojetí BI. Informace, data, znalosti. Informace a komunikace. 2. Cíle a informační potřeby organizace. BI a IS/ICT. Externí a interní informační zdroje. 3. BI jako součást IS/ICT. Komponenty BI, architektura. 4. Datové sklady (DW), OLAP analýza a dolování dat. DW: zdroje dat. Návrh DW. 5. BI jako zpravodajský proces. Specifika podnikového zpravodajského systému. Lidské zdroje. 6. Konkurenční a obranné zpravodajství. Vlivové zpravodajství. Morálka, etika. 7. Organizace zabývající se problematikou BI. Nové trendy, vývoj. Na cvičeních budou konzultovány a následně prezentovány samostatné práce studentů ve vazbě na témata přednášek

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Pro získání konkurenční výhody organizace ale i jejím setrvání na trhu hrají významnou roli informace. Předmět pojednává o externích i interních informačních zdrojích organizace, způsobech analýzy a vyhodnocování informací, využití technologií v této oblasti.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získají přehled o využití informačních zdrojů organizace pro podporu rozhodování a způsobech jejich analýzy a vyhodnocování.
Předpoklady
Znalosti v rozsahu předmětů Informatika 1 a Informatika 2, znalosti základů mikroekonomie a podnikového managementu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

1. Zpracování a prezentace vybraných témat 2. Prokázání znalostí probírané látky
Doporučená literatura
  • GRONWALD, K. D. Integrated Business Information Systems:A Holistic View of the Linked Business Process Chain ERP-SCM-CRM-BI-Big Data.. Berlin: Springer, 2017. ISBN 978-3-662-53291-1.
  • GROSSMAN, W. a M. A. RINDERLE. Fundamentals of Business Intelligence. Data Centric Systems and Applications.. Berlin: Springer, 2015. ISBN 978-3-662-46531-8.
  • KIMBALL, R., ROSS, M. The Data warehouse lifecycle toolkit : [practical techniques for building data warehouse and business intelligence systems], 2nd edition. Wiley Publishing,, 2008. ISBN 978-0-470-14977-5.
  • NOGUÉS, A. a J. VALLADARES. Business Intelligence Tools for Small Companies:A Guide to Free and Low-Cost Solutions. New York: Apress Media, 2017. ISBN 978-1-4842-2568-4.
  • RODENBERG, J.H. Competitive Intelligence and Senior Management. The University of Chicago Press, 2008. ISBN 9789059721920.
  • VAISMAN, A. a E. ZIMANYI. Data Warehouse Systems: Design and Implementation.. Berlin: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54655-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní