Předmět: Konstrukce a forma 1

« Zpět
Název předmětu Konstrukce a forma 1
Kód předmětu KNK/KF1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Saffarian Saman, Ing. arch. Mag. arch.
Obsah předmětu
1. Úvod do filosofie navrhování konstrukcí, opakování pojmů z pružnosti a pevnosti 2. Vlivy zatížení - gravitace, klimatické vlivy, užitná zatížení, mimořádná zatížení 3. Vlivy použití technických materiálů - historie, klasické stavební hmoty 4. Vlivy použití technických materiálů - moderní stavební hmoty, inteligentní materiály 5. Přírodní struktury - velikost a růst, pohyblivé systémy, membránové systémy 6. Přírodní struktury - kosterní systémy, přírodní materiály, analogie v architektuře 7. Poučení z primitivní a lidové architektury 8. Poučení z historického stavitelství a architektury 9. Poučení z nezdarů - příklady poruch a havárií I 10. Poučení z nezdarů - příklady poruch a havárií II 11. Zásady optimálního navrhování konstrukcí - základní principy 12. Zásady optimálního navrhování konstrukcí - souvislosti s udržitelností života 13. Seminář - rozbor domácích úloh 14. Seminář - rozbor domácích úloh

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tvorba konstrukcí ve vztahu k formě a tvaru. Filozofe navrhování konstrukcí. Navrhování konstrukcí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Principy optimální a harmonické tvorby konstrukcí s poučením z konstrukcí a tvarů v přírodě, v lidové a historické architektuře a se zohledněním fyzikálních zákonitostí určujících tvar. Příklady nezdarů a chyb pro poučení o správných postupech. Rozhodující mimoumělecké vlivy, které předurčují tvar konstrukce a díla, zejména zatíže, vlivy prostředí a vliv použitého materiálu. Předmět bude vyučován převážně v anglickém jazyce. Přehled témat: 1. Historické a tradiční stavební hmoty a materiály 2. Vernakulární (historické a lidové) stavitelství a architektura 3. Moderní stavební hmoty a materiály 4. Staticky účinné vazníky a příhradové prostorové konstrukce 5. Skořepinové konstrukce 6. Membránové konstrukce
Osvojené zásady tvorby konstrukcí s přihlédnutím k mimouměleckým vlivům a omezením, dlouhodobě udržitelnému rozvoji a optimalizaci využití zdrojů.
Předpoklady
Vstupní znalosti: základy mechaniky a pružnosti a pevnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Požadavky na klasifikovaný zápočet: - účast na přednáškách a seminářích - domácí úkol - příprava rozboru formy skutečného předmětu - rozbor formy přírodního nebo technického předmětu - test k ověření znalostí
Doporučená literatura
  • Building Materials.
  • Feld, J., Carper, K.L. Construction Failure.
  • Gordon, J.E. Structures: Or Why Things Don't Fall Down.
  • Gordon, J.E. The New Science of Strong Materials or Why You Don't Fall through the Floor.
  • Oliver, P. Dwellings.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní