Předmět: Konstrukce a forma 2

« Zpět
Název předmětu Konstrukce a forma 2
Kód předmětu KNK/KF2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Saffarian Saman, Ing. arch. Mag. arch.
Obsah předmětu
1. Membránové konstrukce stabilizované rozdílem tlaku 2. Lanové sítě a zavěšené střechy 3. Skořepiny a klenby 4. Příhradové prostorové klenby 5. Příhradové prostorové desky a rošty 6. Mobilní a samovztyčitelné konstrukce 7. Prostorové deskostěnové systémy 8. Výškové budovy 9. Konstrukce okamžitě tuhé a superstruktury 10. Konstrukce z ekologických materiálů - dřevěné a hliněné konstrukce 11. Konstrukce z nových materiálů - inteligentní stavby, energeticky nenáročné, kosmické 12. Konstrukce pro infrastrukturu - mosty, stožáry, přehrady 13. Seminář - rozbor domácích úloh 14. Seminář - rozbor domácích úloh

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Speciální konstrukce - skořepiny, membrány, tesegridní konstrukce. Zásady navrhování tvaru a uspořádání konstrukcí, podstatně ovlivněných požadavky a zákonitostmi fyzikálními, funkčními a okolního prostředí. Modelové i numerické metody hledání optimální formy a předběžných rozměrů. Příklady realizovaných staveb a jejich kritické hodnocení. Předmět bude vyučován převážně v anglickém jazyce. Přehled témat: 1. Nové výrobní strategie a metody materializace konstrukcí 2. Konstrukce pouze v tlaku / nevyztužené zděné konstrukce 3. Lanové sítě a zavěšené konstrukce 4. Tok sil a grafická statika 5. Biomimetika pro konstrukční navrhování 6. Kinetické a samovztyčitelné konstrukce
Znalost zásad tvorby a předběžného návrhu konstrukcí s výrazným vlivem fyzikálních omezení (membránové konstrukce, skořepiny, prostorové konstrukce, pneumatické konstrukce, vysoké budovy, dřevostavby a speciální konstrukce, např. okamžitě tuhé).
Předpoklady
Vstupní znalosti: základy mechaniky a pružnosti a pevnosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Požadavky na klasifikovaný zápočet: - účast na přednáškách a seminářích - domácí úkol - příprava rozboru složité konstrukce nebo model - rozbor formy složité konstrukce, výroba modelu - test k ověření znalostí
Doporučená literatura
  • Building Structural design Handbook. Jopn Wiley & Sons, 1987. ISBN 0-471-08150-7.
  • Časopis. Structural Engineering International. IABSE.
  • Florián, M. Inteligentní skleněné fasády. FA ČVUT Praha, 2005.
  • Rühle, H., Kuhn, E., Weissbach, K., Zeidler, D., Kozák, J. Priestorové strešné konštrukcie, 1. a 2. diel. Alfa Bratislava, 1978.
  • Špánek, P., Navrátil, A. Vzpěra, lano a membrána v architektuře. Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02122-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní