Předmět: Technické textilie

« Zpět
Název předmětu Technické textilie
Kód předmětu KNT/TTX
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Ondřej, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice TTX, hlavní oblasti použití, charakteristické vlastnosti textilií ve vyjmenovaných oblastech. 2. Typy surovin používaných pro výrobu technických textilií, jejich charakteristické vlastnosti. 3. Význam a hlavní typy úprav technických textilií. 4. Konfekce technických textilií. 5. Geotextilie pro zemní konstrukce. 6. Geotextilie pro agroinženýrství. 7. Textilie pro stavebnictví. 8. Zdravotnické textilie. 9. Textilie pro hygienu. 10. Textilie pro ochranu těla. 11. Textilie pro oblast veřejného zájmu (policie, armáda). 12. Textilie v automobilovém a leteckém průmyslu. 13. Průmyslové textilie. 14. Textilie pro kompozity. Cvičení: Spočívá v popisu technologického postupu výroby TTX, případně v popisu vybrané technologie pro výrobu TTX. Zadání je celosemestrové. Návrh v rozsahu 8 - 10 stran se odevzdává na konci semestru. Je podmínkou k přihlášení se na zkoušku a součástí celkového hodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Na vybraných příkladech aplikace textilií ukazuje oblasti využití technických textilií, způsoby jejich výroby i úprav, jejich specifické vlastnosti i používané suroviny.
Student si osvojí znalosti z předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: odevzdání a obhájení semestrální práce Zkouška: písemná
Doporučená literatura
  • Industrial Textiles /edited by J. Svédová, ELSEVIER Science Publishers, BV, Amsterodam 1990.
  • Nonwovens Industrial Textiles, ITS Publishing.
  • Technische Textilien / Technical Textiles, Edited by CTI.
  • LIZÁK, P., MILITKÝ, J. Technické textilie, Ružomberok 2002, 347 str.. ISBN 80-968674-0-7.
  • Militký, J. Technické textilie, vybrané kapitoly. Liberec 2002. ISBN 80-7083-590-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní