Předmět: Národnostní minority

« Zpět
Název předmětu Národnostní minority
Kód předmětu KSS/CNM
Organizační forma výuky Přednáška + Tutorial
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jihlavec Jan, Mgr. DiS.
Obsah předmětu
1. Národnostní menšiny, současný stav a vývoj v České republice 2. Národní identita 3. Problematika "jinakosti" 4. Charakteristika vybraných národnostních menšin

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 52 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsahovou náplní předmětu je problematika národnostních menšin s důrazem na stav a vývoj v České republice. Podrobněji bude pojednáno o tvorbě a podstatě národní identity, vztazích menšiny a většiny s důrazem na problematiku "jinakosti". V konkrétní rovině předmětu se studenti pod vedením vyučujícího zaměří na vybrané národnostní menšiny v České republice.
Obsahovou náplní předmětu je problematika národnostních menšin s důrazem na stav a vývoj v České republice. Podrobněji bude pojednáno o tvorbě a podstatě národní identity, vztazích menšiny a většiny s důrazem na problematiku "jinakosti". V konkrétní rovině předmětu se studenti pod vedením vyučujícího zaměří na vybrané národnostní menšiny v České republice.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a vypracování seminární práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (eds.). Etnické komunity v české společnosti. Praha:Ermat, 2006. ISBN 80-903086-7-8.
 • BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. Kdo jsem a kam patřím?. Praha:Sofis, 2005. ISBN 80-902785-8-2.
 • ERIKSEN, T. H. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha:Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-925-2.
 • GABAL, I. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-23-4.
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha : Triton, 2006..
 • ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-220-3.
 • VÁCLAVÍK, D. a kulturní minority ve střední Evropě: (Základní problémy, Židé). Část 1. Liberec: TU Liberec, 2001. ISBN 80-7083-457-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -