Předmět: Statistika II

« Zpět
Název předmětu Statistika II
Kód předmětu KSY/ST2*P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rozkovec Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do analýzy závislostí, jednofaktorová analýza rozptylu. 2. Měření závislosti kategoriálních dat. 3. Závislost numerických proměnných, korelační tabulka. 4. Úvod do regresní analýzy. 5. Vystižení závislosti pomocí regresních funkcí lineárních v parametrech. 6. Vystižení závislosti pomocí regresních funkcí nelineárních v parametrech. 7. Korelační analýza. 8. Vícenásobná korelace, pořadová korelace. 9. Úvod do analýzy časových řad, charakteristiky časových řad. 10. Metody popisu trendové složky časových řad. 11. Popis sezónní a náhodné složky časových řad. 12. Metody extrapolace časových řad. Úvod do indexní analýzy, individuální jednoduché indexy. 13. Indexní analýza - individuální složené indexy a souhrnné indexy. Cvičení: 1. Jednofaktorová analýza rozptylu. 2. Měření závislostí kategoriálních dat. 3. Korelační tabulka, podmíněné charakteristiky. 4. Regresní analýza - úvod, regresní přímka. 5. Popis závislosti pomocí regresní hyperboly a paraboly. 6. Popis závislosti pomocí regresní exponenciální funkce a dalších funkcí nelineárních v parametrech. 7. Korelační analýza. 8. Pořadová korelace. 9. Základní charakteristiky časových řad. 10. Trendová analýza - přímka a parabola. 11. Trendová analýza - exponenciální funkce a další funkce nelineární v parametrech. Klouzavé průměry. 12. Popis sezónní složky časových řad, sezónní očišťování. 13. Indexní analýza.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět zahrnuje analýzu závislostí numerických i kategoriálních proměnných, zabývá se základními postupy analýzy časových řad a rovněž principy srovnávání statistických ukazatelů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
KSY/ST1*P

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet před zkouškou: písemný test na konci semestru, účast na cvičeních. Zkouška: písemný test z teorie a příkladů.
Doporučená literatura
  • GURINOVÁ, K., HOVORKOVÁ VALENTOVÁ , V. Základy práce s programem STATGRAPHICS CENTURION XVI. Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-810-6.
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Management Press. Praha 2000.
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J. Statistika pro ekonomy 8. vydání. Professional Publishing. Praha, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
  • JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I. Příklady k předmětu Statistika B. Skripta VŠE Praha. Praha 2005.
  • MAREK, L. et. al. Statistika v příkladech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-118-5.
  • SEGER, J., HINDLS, R., HRONOVÁ, J. Statistika v hospodářství. E.T.C. Publishing. Praha 1998.
  • SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing. Praha 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní