Předmět: Přádelnictví

« Zpět
Název předmětu Přádelnictví
Kód předmětu KTT/PRA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do předení - zopakování základních pojmů a parametrů přádelnické technologie, charakteristika přádelnických produktů. Základní spřádací procesy - ojednocování, ztenčování, zpevňování. 2. Vlákenné materiály zpracovávané v přádelnách, vlastnosti těchto materiálů ve vztahu k nejdůležitější vlastnostem příze z hlediska předení. 3. Základní technologické postupy výroby příze. Porovnání vlastností příze z hlediska způsobu výroby. 4. Hmotná nestejnoměrnost délkových vlákenných útvarů - základní pojmy. Vliv hmotné nestejnoměrnosti na vlastnosti textilií. Základní principy zajišťování stejnoměrnosti délkových vlákenných útvarů. 5. - 6. Příprava materiálu k předení - rozvolňování, čistění, míchání vlákenných materiálů v bavlnářských a vlnařských přádelnách. Současné trendy na úseku čistírenských linek. 7. Mykání na válcovém a víčkovém mykacím stroji. Moderní trendy v koncepci mykacích strojů. Vliv mykání na vlastnosti výsledného vlákenného produktu. 8. Protahování. Analýza průtahu. Koncepce průtahových ústrojí z hlediska technologického stupně výroby příze. Vliv procesu protahování na vlastnosti výsledného pramene a vztah k vlastnostem vypřádané příze. Posukovací stroje. 9. Význam přípravy pro česání a česání. Technologie ba a vl česání. Vlivné parametry česání z hlediska vlastností česance a výsledné příze. 10. Konvertorový způsob přípravy pramene. Tvorba pramene na řezacím a trhacím konvertoru a možnosti ovlivňování vlastností výsledného pramene. 11. Zpevňování délkového vlákenného útvaru zakrucováním - zákrut trvalý a nepravý. Zákrutová struktura a vlastnosti přástu v závislosti na systému zpevňování. Předpřádání na KPS, nové směry ve vývoji křídl. předpř. stroje. Předpřádací sortimenty. 12. Dopřádání na prstencových dopř. strojích. Vlastnosti prstencové příze v závislosti na parametrech dopřádání. Kompaktní dopřádání. Porovnání vlastností klasické prstencové a kompaktní příze. Nové směry na úseků prstencového dopřádání. 13. Dopřádání na rotorových dopřádacích strojích. Vnitřní členění rotorového dopřádacího systému. Struktura a vlastnosti rotorové příze v závislosti na technologických podmínkách rotorového dopřádání. Vysokoobrátkové rotorové dopřádání a vliv na vlastnosti příze. Moderní trendy ve vývoji rotorových dopřádacích strojů. 14. Nekonvenční způsoby dopřádaní, základní rozdělení a principy. Vliv technologie tvorby příze na vybrané vlastnosti přízí. Dokončovací operace. Technologie skaní a vlastnosti skané příze. Vývojové trendy v oblasti skaní. Cvičení: 1. Zopakování základních parametrů přádelnické technologie. 2. - 3. Výpočty v přádelnické technologii. 4. Výpočty parametrů hmotové nestejnoměrnosti pramenů, přástů a přízí. 5. - 6. Exkurze do přádelny. 7. - 8. Přádní plány. Projekt - rozbor předložené příze, sestavení technologického postupu a přádního plánu pro výrobu příze. Analýza možností dalšího využití příze. 9. Význam mykání. Demonstrace mykacího stroje - praktická ukázka, vývoj mykacích stojů - video. 10. Zjemňování vlákenných produktů na posukovacím stroji. Princip změny jemnosti výsledného pramene. Kontrolní test znalostí. 11. Příprava pro česání, česání - videoukázka. Předpřádání. Volba zákrutu pro optimální vlastnosti přástu. 12. Vliv seřízení prstencového dopřádacího stroje na vlastnosti výsledné příze. Demonstrace práce prstencového dopřádacího stroje - praktická ukázka + video. 13. Vliv seřízení rotorového dopřádacího stroje na vlastnosti výsledné příze. Demonstrace práce rotorového dopřádacího stroje - praktická ukázka + video. Porovnání vlastností prstencových a rotorových přízí. 14. Obhajoba projektu. Celkové vyhodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Exkurze - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní předmět Textilní technologie I. V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se výroby příze. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze (rozvolňování, čištění, mísení, mykání, družení a protahování, česání, konvertorová technologie přípravy pramene, předpřádání, prstencové dopřádání, rotorové dopřádání, nekonvenční způsoby výroby příze, skaní) s ohledem na zpracovávaný materiál. Je analyzován vliv jednotlivých operací na vlastnosti jak výsledného produktu, tak finální příze.
Student má přehled o technologiích výroby příze, účelu jednotlivých spřádacích procesů, principech používaných strojních zařízení. Ovládá základní přádelnické výpočty.
Předpoklady
Základní znalost matematiky a mechaniky, znalosti v rozsahu předmětu Textilní technologie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Přímá výuka: Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, úspěšné absolvování testu znalostí v průběhu semestru, vypracování a obhajoba projektu. Zkouška: ústní Přednášky jsou povinné. Nepřímá výuka: Zápočet: odevzdání všech zadaných úkolů (a je-li vyžadováno, i oprav úkolů) v rámci samostudia ke cvičením, odevzdání zadané a správně vypracované semestrální práce do 28. 5. 2021. Po 28. 5. 2021 práce nebudu přijímány a student si musí zapsat předmět příští ak. rok. Zkouška: ústní bez písemné přípravy
Doporučená literatura
 • http://andar.co.nz/.
 • http://www.befama.com.pl.
 • http://www.muratec-vortex.com/.
 • http://www.nsc-schlumberger.com/.
 • http://www.schlafhorst.de/en/schlafhorst/.
 • http://www.truetzschler.com.
 • LAWRENCE, C. A. Fundamentals of spun yarn technology. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. ISBN 1-56676-821-7.
 • LORD, P., R. Handbook of yarn production. Technology and Science and Economics.. The Textile Institute. Woodhead Publishing Limited Cambridge. England, 2003. ISBN 9781855736962.
 • LORD, P., R. Spinning. Woodhead publishing Limited Cambridge. England, 2004. ISBN 9781855739772.
 • URSÍNY, P. Předení I., Skriptum TUL, Liberec 2006.
 • URSÍNY, P. Předení II., skriptum TU Liberec. Liberec, 2009.
 • URSÍNY, P. Spřádání bavlnářským způsobem I., Skriptum TUL, Liberec 1988.
 • URSÍNY, P. Spřádání bavlnářským způsobem II., Skriptum TUL, Liberec 1988.
 • URSÍNY, P. Spřádání vlnařským způsobem, Skriptum TUL. 1. vydání.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1987.
 • Vaverka, J., Machuta, K., Rybníkář, J. Teorie a praxe předení ve vlnařském průmyslu, česaná příze.. SNTL Praha, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní