Předmět: Tkalcovství

« Zpět
Název předmětu Tkalcovství
Kód předmětu KTT/TKL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2. Příprava materiálu pro tkaní (soukání, snování, šlichtování, navádění, navazování) - charakteristika,atd. 3. - 4. Tkacích stroje - bezčlunkové (jehla, skřipec, vzduch, voda) - výrobci, použití, atd. 5. Prošlupní zařízení - listové (vačka, listovka), žakárské - možnosti, výrobci, atd. 6. Technologický postup při konstrukci listových tkanin, technická vzornice, možnosti vzorování užitím návodu do listů, paprsku, programu, atd. 7. - 8. Vazebné možnosti v listových tkaninách - základní, odvozené, libovolně sestavené, atd. 9. Exkurze - podnik dle možnosti domluvy v daném roce. 10. Prošlupní zařízení žakárské - mechanické, elektronické - výrobci, použití, atd. 11. Technologický postup při konstrukci žakárských tkanin, design žakárských tkanin, atd. 12. Ruční a elektronické zpracování desénu v žakárských tkaninách. 13. CAD systém EAT - 2D, 3D vizualizace - vazební techniky, technické textilie. 14. Technické a technologické problémy při tkaní. Cvičení: 1. Rozbor tkaniny - základní parametry a vlastnosti tkanin, vzor snovaný, házený, provázání, atd.. 2. Příprava osnovy pomocí laboratorního snovadla 3. Vzorovací stroj CCI - jehlová technika zanášení - práce spojené s přípravou osnovy - snování, elektronické prošlupní zařízení - zadávání vazby, barevná záměna, možnosti změny dostavy, atd.. 4. - 5. Projekt č.1 - realizace listové tkaniny, včetně barevných variací, dle parametrů vzorovacího stroje CCI. 6. Vlastní realizace - tkaní (projekt č.1) na tkacím stroji - barevné variace 7. Mechanické žakárské stroje - 400-ový stuhařský stroj - ukázka jednotlivých mechanizmů stroje, tvorba programu 8. Tvorba desénu pro jednoduchou žakárskou tkaninu (JŽT). 9. Exkurze - podnik dle možnosti domluvy. 10. - 12. Projekt č.2 - příprava a zpracování desénu JŽT s využitím EAT systému DesignScopeVictor CAD systém pro design žakárských tkanin. 13. Vlastní realizace - tkaní projektu č.2 na jehlovém tkací stroji Somet s elektronickým ŽS Stäubli. 14. Prezentace projektů č. 1, 2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 23 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 21 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: tkaní a přípravy materiálu pro tkaní; sled operací v přípravně - zejména soukání, snování, šlichtování a navádění, charakteristiky prošlupu a způsoby tvorby prošlupu pomocí listového a žakárského zařízení; prohazování útku do prošlupu - způsoby a jejich princip; postupy při konstrukci a projektování listových a žakárských tkanin.
Orientace v oblasti: technologie přípravy materiálu pro tkaní, základními principy tkalcovské technologie, tkací stroje a jednotlivé mechanismy, základní tkalcovské vazby.
Předpoklady
Základní znalost textilu obecně.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

přímá výuka: Přednášky (1. zápis předmětu) jsou povinné. Přednášky pro druhý a třetí zápis povinné nejsou, ale jsou doporučené. Zápočet: Prezentace a obhájení projektové práce. V případě druhého a třetího zápisu předmětu se zápočet neuznává. Zkouška: ústní. nepřímá výuka: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční) formě, vypracování zadání příslušných témat zadaných distanční formou. Odevzdání všech zadání do Zkouška: Ústní (pro přímou i nepřímou formu výuky).
Doporučená literatura
 • Předložené přednášky - slides - elektronické skripta.
 • www. stránky jednotlivých firem z oblasti tkaní a přípravy.
 • Hruda I., Moravec V. Technologie I, 2. část, Technologie přípravy a tkaní, Vazby listových tkanin, skriptum. Liberec, 1985.
 • Masajtis J. Analiza strukturalna tkanin, Polska Akademia Nauk Oddzial w Łodzi, Komisja Włokkiennictwa. Łodź, 1999.
 • Nosek S. Teorie tkaní I. Dům techniky, Pardubice, 1988.
 • Talavášek O., Plíštil. Příprava materiálu ke tkaní. SNTL Praha, 1984.
 • Talavášek O., Svatý, V. Bezčlunkové stavy. SNTL Praha, 1975.
 • Talavášek O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. SNTL Praha, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980. ISBN Typové číslo L21.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní