Předmět: Antropomotorika

« Zpět
Název předmětu Antropomotorika
Kód předmětu KTV/ANTB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Kinantropologie. Antropomotorika jako vědecká disciplína. Charakteristika motorické činnosti člověka. 2. Vývojová, funkční a strukturální analýza motorické činnosti. Oblasti motorické činnosti člověka. Pohybová činnost. 3. Řízení motorické činnosti: základní části, úloha psychiky a vědomí. Lateralita v motorické činnosti. 4. Obecná charakteristika, struktura a rozdělení motorických schopností. Faktorové teorie. Somatická podmíněnost. 5. Silové schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti, metody rozvoje. 6. Rychlostní schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti, metody rozvoje. 7. Vytrvalostní schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti, metody rozvoje. 8. Koordinační schopnosti: struktura, biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti. 9. Koordinační schopnosti a pohyblivost: metody rozvoje u dětí a mládeže, vztah k motorickému učení. 10. Motorické dovednosti: dvojí pojetí, podstata, osvojování v procesu motorického učení. Transfer. 11. Motorický vývoj člověka: fylogeneze a ontogeneze motoriky, zákonitosti, principy, metody a činitelé vývoje. 12. Nitroděložní vývoj a vývoj motoriky člověka v dětství. 13. Motorický vývoj člověka v dospívání: pubescence a adolescence. 14. Motorický vývoj v dospělosti a ve stáři. Cvičení: 1. Hodnocení lidské motoriky: hlavní přístupy, diagnostický proces, poruchy motoriky. Úvod do teorie měření. 2. Teorie testování: účely testování, postup při testování. Charakteristika motorických testů: standardizace, historie, rozdělení, vlastnosti. Testové systémy a jejich příklady. 3. Testování silových a rychlostních schopností. 4. Testování vytrvalostních a obratnostních schopností. 5. Testování koordinačních schopností. 6. Stanovení úrovně pohybové aktivity - krokoměry, dotazníky, Indares. 7. Teorie škálování a posuzování. Vybrané škálovací techniky používané v tělovýchovné praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení motorické činnosti člověka, s charakteristikou motorických schopností (silových, rychlostních, vytrvalostních, koordinačních), motorických dovedností a pohybové aktivity člověka, s činiteli a periodami motorického vývoje. Obsahem je i metodika testování tělesné zdatnosti.
Student získá základní odborné kompetence v oblasti teorie pohybových předpokladů, motorického vývoje a motorického testování.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva tělesné výchovy. Znalost základních termínů kinantropologie.
KTV/ZKIN
----- nebo -----
KTV/ZKIS

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočtové požadavky: Účast na cvičeních, seminární práce zaměřená na diagnostiku motoriky člověka. Zkouškové požadavky: Písemný test.
Doporučená literatura
 • ČELIKOVSKÝ, S., aj. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha : SPN, 1990. ISBN 80-04-23248-5..
 • GAJDA, V., ZAHRADNÍK, D. Cvičení z antropomotoriky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. ISBN 80-7042-169-X.
 • KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. Praha: SPN, 1989.
 • MĚKOTA, K. a BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1.vyd. Praha : SPN, 1983..
 • MĚKOTA, K., CUBEREK, R. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 80-2441-728-6.
 • MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-0981-X.
 • NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-730-2.
 • PAYNE, G., ISAACS, L. D. Human motor development: a lifespan approach. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-315-21304-0.
 • RIEGEROVÁ, J. a ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. 2. vyd. Olomouc : UP, 1998. ISBN 80-7067-847-x..
 • SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku. 1. vyd. Liberec : TU, 2006..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní