Předmět: Atletika 2

« Zpět
Název předmětu Atletika 2
Kód předmětu KTV/ATLE2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu - překážková průprava (překážková abeceda). 2. Zdokonalování techniky běhu - speciální běžecká cvičení, rozvoj rychlostní vytrvalosti. 3. Technika a metodika překážkového přeběhu, přechody v chůzi a přeběhy na 5-7 kroků. 4. Zdokonalování techniky nízkého startu, přeběhy překážek v 3krokovém rytmu na zkrácených mezerách. 5. Zdokonalování techniky vrhu koulí se sunem, přeběhy překážek v 3krokovém (4krokovém) rytmu na plných mezerách. 6. Zdokonalování techniky skoku vysokého flopem, skok o tyči - ukázka disciplíny. 7. Zdokonalování techniky skoku dalekého skrčným způsobem, rozvoj tempové vytrvalosti. 8. Zdokonalování techniky překážkového běhu, hod oštěpem - ukázka disciplíny. 9. Zdokonalování techniky vrhu koulí, hod diskem a kladivem - ukázka disciplín. 10. Opakování štafetové předávky, rozvoj rychlostní vytrvalosti pomocí štafetových her. 11. Rozvoj rychlosti, zdokonalování techniky skoku dalekého. 12. Opakovací hodina, individuální zdokonalování. 13. Plnění zápočtových požadavků. 14. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Skupinová konzultace, Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti dále rozvíjí atletické dovednosti získané v Atletice 1 a seznámí se s dalšími atletickými disciplínami. Dosažení stanovené úrovně rozvoje pohybových schopností a atletických dovedností prokáží v modifikovaném atletickém víceboji, orientaci v problematice prokáží zorganizováním atletické soutěže pro žactvo.
Student bude schopen správného technického provedení atletických disciplín.
Předpoklady
Zvládnutí metodických postupů výuky atletických disciplín, potřebná úroveň rozvoje pohybových schopností.
KTV/ATLE1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Zápočtové požadavky: Absolvování atletického víceboje - praktické ověření dosažení potřebné úrovně pohybových schopností a atletických dovedností, účast při pořádání atletické soutěže (organizace a rozhodování).
Doporučená literatura
 • Pravidla atletiky. Praha : Olympia, 2002..
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
 • Jeřábek, P. Didaktika školní atletiky I.. Liberec, 2021. ISBN 978-80-7494-557-1.
 • KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě.. Praha: Olympia, 2000. ISBN 80-7033-570-X.
 • MILLEROVÁ, V. et al. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005..
 • ŠIMON, J. et al. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Praha : Olympia, 2004. 236 s.. ISBN 80-7033-815-.
 • VELEBIL, V. et al. Atletické skoky. 1. vyd. Praha : Olympia, 2002, 114 s.. ISBN 80-7033-769-.
 • Vindušková, J. et al:. Abeceda atletického trenéra. Praha : Olympia, 2021. ISBN 978-80-7376-640-5.
 • VINDUŠKOVÁ, J. et al:. Abeceda atletického trenéra.. Praha: Olympia, 2003. ISBN 80-7033-770-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní