Předmět: Softbal 1

« Zpět
Název předmětu Softbal 1
Kód předmětu KTV/SOFT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvod do pálkovacích her (rozdělení, pravidla, historie apod.). 2. Pálkovací hry - trénink základních dovedností. 3. Modifikované pálkovací hry - Brännball. 4. Modifikované pálkovací hry - T-ball. 5. Softball - obranné herní činnosti jednotlivce. 6. Softball - útočné herní činnosti jednotlivce 7. Softball - trénink základních dovedností, hra. 8. Softball - trénink základních dovedností, hra. 9. Softball - trénink základních dovedností, hra. 10. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 11. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 12. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 13. Softball - trénink základních dovedností, znalost pravidel, rozhodování, hra. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení základů hry, zvládnutí jednotlivých herních dovedností obranných a útočných, seznámení s taktikou hry v obraně i v útoku. Studenti si osvojí základní pravidla softbalu na takové úrovni, aby byli schopni samostatně hru řídit a rozhodovat.
Student bude schopen správného technického provedení herních dovedností. Student získá odborné kompetence pro realizaci hry a rozhodování.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva tělesné výchovy. Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

- aktivní účast na cvičeních - test z rozhodování a pravidel
Doporučená literatura
  • Pravidla softballu. Praha : ČSA , 1998..
  • SUSS, V. Softball a baseball. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0-658X..
  • SÜSS, V. Softball a baseball.. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0658-X.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2..
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní