Předmět: Právo 1

« Zpět
Název předmětu Právo 1
Kód předmětu KUR/PR1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Korbel František, Mgr. Ph.D.
 • Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do práva - krátký historický exkurs vývoje stavebního práva a práva výkonu povolání, ústavní předpoklady a podmínky výkonu povolání a činnosti se zvláštním právním režimem (zejména související s výstavbou) 2. Přehled právních předpisů dotýkajících se výstavby (územního plánování a stavebního řádu) v širších právních a věcných souvislostech 3. Stavební zákon a prováděcí vyhlášky I. - stavební zákon, vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4. Stavební zákon a prováděcí vyhlášky II. - vyhláška k územnímu řízení, vyhláška ke stavebnímu řádu 5. Stavební zákon a prováděcí vyhlášky III. - vyhláška o dokumentaci staveb, vyhláška o autorizovaných inspektorech, vyhláška o obecných technických požadavcích na stavby a vyhláška o užívání staveb osobami s omezenou možností pohybu a orientace 6. Stavební zákon a prováděcí vyhlášky IV. - vyhláška o obecných technických požadav-cích na stavby a vyhláška o užívání staveb osobami s omezenou možností pohybu a orientace, vyhlášky k technickým požadavkům ke zvláštním právním předpisům 7. Správní řád a systém veřejné správy I. - správní řád 8. Správní řád a systém veřejné správy II. - správní řád, systém veřejné správy ve vztahu k výkonu povolání (státní správa, územní samospráva, profesní samospráva) 9. Vybrané související zákony I. - zákon o státní památkové péči 10. Vybrané související zákony II. - zákon o ochraně přírody a krajiny a některé další před-pisy související s péčí o životní prostředí, zejména EIA, lesy, vody, ovzduší 11. Vybrané související zákony III. - zákon veřejném zdraví (humánní a veterinární hygiena) 12. Vybrané související zákony IV. - zákony o dopravní infrastruktuře (pozemní komunikace, dráhy, civilní letectví a vnitrozemská vodní doprava) 13. Vybrané související zákony V. - zákony o technické infrastruktuře (vodohospodářství, energetika, elektronické komunikace, odpady) 14. Vybrané související zákony VI. - zákony o informační systémech

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka práva souvisejícího s výkonem povolání architekta/urbanisty zahrnuje podrobný výklad práva veřejného, a to předpisů práva stavebního (stavební zákon, prováděcí vyhlášky), a rámcový výklad široké škály navazujících právních předpisů práva veřejného (péče o zdraví, péče o přírodní a krajinné bohatství, péče o kulturní bohatství, informace a informační systémy, infrastruktura dopravní a technická, požární ochrana, bezpečnost práce a technických zařízení, technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví, správní řád a přestupkové a trestní právo).
praktické zkušenosti při navrhování a realizaci architektonických projektů
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Výklad je orientován na standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro základní obory působnosti architekta/urbanisty (územní plánování, projektování staveb, interiérů a zahradní a krajinářské architektury) a na režim samostatného výkonu jeho činnosti (řízení kanceláře a zakázky). Součástí je vypracování návrhu smlouvy o zhotovení, projednání a provedení projektu stavby, popřípadě smlouvy o zhotovení a projednání územně plánovací dokumentace. Předpokládá základní orientaci v profesi, což je obsahem výuky v ateliérech navrhování. Požadavky ke zkoušce: Zkouška je písemná, v případě pochybností doplněna zkouškou ústní. Znalost veřejného práva ve výstavbě prokázaná při aplikaci v konkrétní věcné a právní situaci (obchodní případ) a průkaz souvisejících rámcových znalostí širšího právního zázemí veřejného práva ve vztahu ke stavebnímu právu.
Doporučená literatura
 • autorský sborník. Architekturwettbewerbe in1 dem Staaten des europäischen Wirtschaftraumes - Endbericht; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Bonn-Berlin, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova I; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB [sborník textů první konference o krajině]. Praha, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova II; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů druhé konference o krajině]. Praha, 2002.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova III; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů třetí konference o krajině]. Praha, 2005.
 • Fujdiak, M. Starosta a občané (zejména texty v oboru územní plánování, územní řízení, stavební řízení a související správní úseky, zadávání veřejných zakázek). Raabe Praha, 2007.
 • Hegenbart, M. a kolektiv. Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy - poznámky a vysvětlivky. Nadace ABF Praha, 2007.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo - Obecná část (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Jones, G.P. a kolektiv. A New Approach to the Standard Form of Building Contract (aktuální znění). Oxford and Lancaster.
 • Kerstein, K. Architecture and Quality of Life. ACE Bruxelles, 2004.
 • kolektiv autorů. A Green Vitruvius. ACE Bruxelles, 1999.
 • kolektiv autorů. Architect Overseas Practice Standards (A Guide to Selected Countries) (a nová aktualizovaná vydání). AIA/NVCARB New York, 1991.
 • kolektiv autorů. Architects Handbook of Professional Practice I-IV [I-II Documents, III Firm, IV Project] (aktuální znění). AIA New.
 • kolektiv autorů. Architectural Practice and Management (aktuální vydání). Architectural Practice and Management; RIBA; London (aktuální vydání).
 • kolektiv autorů. Europe and Architecture Tomorrow (český překlad ČKA, Praha 1997). ACE Bruxelles, 1995.
 • kolektiv autorů. Freie Berufe in Europa. DAB/BRK Stuttgart, 1996.
 • kolektiv autorů. Profesní pojištění. ČKA Praha, 2004.
 • kolektiv autorů. Příručka pro projektovou praxi [v tom Plos, J.: "3. Obsah a rozsah profesní působnosti autorizovaných (a registrovaných) osob - architektů a urbanistů, inženýrů a techniků"]. ČKAIT Praha, 2007.
 • kolektiv autorů. Soubor smluvních vzorů pro profesní praxi architekta. ČKA Praha, 1999.
 • kolektiv autorů. Standard of Professional Practice. UIA Paris, 2007.
 • kolektiv autorů. Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (pouze pozemní, inženýrské a technologické stavby). ČKA Praha, 2003.
 • Kramer, D. a kolektiv. Architectural Practice around the World. COAC Barcelona, 2002.
 • Kyralová, J. a kolektiv. Stavební zákon v praxi (aktuální znění). Verlag Dashöfer Praha.
 • Ladra, J. Stavební, autorský a technický dozor investora (aktuální znění) [v tom Plos, J., Serafín, P.: Část IX - Zkrácené stavební řízení a činnost autorizovaného inspektora]. Dashöfer Verlag Praha.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (spoluautor části 2: Společenská východiska ÚSES - Postavení ÚSES v právním prostředí společnosti). Brno, 1995.
 • Malý, S. Nový stavební zákon s komentářem. ASPI Praha, 2007.
 • Mareček, J. a kolektiv. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Linde Praha, 2007.
 • Mind, B. State, Trends and Pesrpectives of National Specification System in Eurpean Construction. ICIS Report, 2001.
 • Ondruš, R. Průvodce úředníka novým Správním řádem. Linde Praha, 2006.
 • Ondruš, R. Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Linde Praha, 2006.
 • Plos, J. a kolektiv. Odpovědné (územní) plánování a správy venkovských obcí a mikroregionů; Škola obnovy venkova. Libčeves, 1998.
 • Plos, J. Autorský zákon - komentované znění. ČKA Praha, 2001.
 • Plos, J. K právnímu, profesnímu a ekonomickému postavení architektů mezi jinými socioprofesními skupinami. ASB Praha, 2007.
 • Plos, J. K reformě památkové péče. LN Praha, 2006.
 • Plos, J. Nový stavební zákon I až VIII. Bulletin ČKA Praha, 2007.
 • Plos, J. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. Grada Praha, 2007.
 • Plos, J. Projektová činnost autorizovaných a registrovaných architektů a inženýrů ve výstavbě, Oborová příručka OIM-IC. Praha, 2007.
 • Plos, J. Přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky s komentářem a výklady. Praha, 2007.
 • Plos, J., Štěpán, P. Praktická příručka plánování území a projektování staveb (včetně dalších průběžných čtvrtletních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2001.
 • Plos, J., Štěpán, P. Projektová dokumentace a ceny projektových prací (včetně dalších průběžných pololetních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2005.
 • Raabe, M. Manuel de Management de Projet; Presses de l´école nationale des Ponts et chaussées. Paris, 2001.
 • Schneiderová, R. a kolektiv. Veřejné zakázky v praxi (aktuální znění - Plos, J. - Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže. Verlag Dashöfer Praha.
 • Standen, D. Terms in Practice (A Dictionary for Australian Architects). RAIA Melbourne BV.
 • Štenglová, I. a kolektiv. Obchodní zákoník - komentář (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Švestka, J. a kolektiv. Občanský zákoník - komentář (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Telec, I. a kolektiv. Autorský zákon - komentář. C.H.Beck Verlag Praha, 2007.
 • Vopálka, V. a kolektiv. Správní řád soudní - komentář. C.H.Beck Verlag Praha, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní