Předmět: Člověk a chemie

» Seznam fakult » FP » KCH
Název předmětu Člověk a chemie
Kód předmětu KCH/CCH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Slavík Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je objasnění chemických zákonitostí na předmětech a jevech, s nimiž se lidé setkávají v každodenním životě. Výuka bude probíhat formou práce ve dvojicích. Studenti vypracují projekt na zvolené téma, který na závěr semestru obhájí před porotou sestavenou z učitelů katedry chemie. Při sestavování projektu studenti uplatní své znalosti, dále získají zkušenosti s možnostmi získávání nových informací a budou podněcováni k vyhledávání spojujících článků mezi jednotlivými obory. Své postupy a závěry budou mít možnost konzultovat s vybranými vyučujícími katedry. Vypracované projekty mohou být inspirací a vodítkem v přímé pedagogické praxi studentů tak, aby jako učitelé byli schopni objasnit základní chemické zákonitosti na předmětech a jevech, s nimiž se děti denně setkávají. Chemie pro ně potom nebude pouze oborem shrnujícím množství nezáživných a samoúčelných poznatků, ale jednou z cest, jak lépe pochopit prostředí, v němž žijí. Uvedená hlavní témata projektů jsou rozpracována na dílčí úkoly. Hlavní témata: Chemie v kuchyni. Chemie v garáži. Chemie v šatníku. Chemie v koupelně. Chemie na zahradě.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 2 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Objasnit a vysvětlit chemické zákonitosti na předmětech a jevech, s nimiž se lidé setkávají v každodenním životě.
Vysvětlit a odvodit funkci (chemické principy) předmětů a jevů z běžného života.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Včasné vypracování seminární práce a její obhajoba před komisí.
Doporučená literatura
  • Literatura bude doporučena jednotlivými konzultanty přímo pro řešení vybraného tématu..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní