Předmět: Chemická informatika

» Seznam fakult » FP » KCH
Název předmětu Chemická informatika
Kód předmětu KCH/CHI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slavík Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Sebepoznání, typologie osobnosti, plánování kariéry "soft-skills". Řešení problémů, hodnocení zdrojů. Seznámení s vybranými technikami duševní práce (racionální čtení, GTD). 2. Informatika: základní pojmy. Dokumenty: popis a třídění. Chemická literatura, patenty. Informační technologie: OCR, multimédia, video. 3. Internet: principy hledání informací, zdroje dat. Databáze a práce s ní, formulace dotazů, Booleova algebra. 4. Vybrané on-line zdroje: Web of Science, NIST Webbook, webelements.com. 5. Sociální sítě (Diigo, Mendeley), služby Google. 6. WWW: technologie, HTML, XML, CML, tvorba stránek, redakční systémy. 7. Počítače a software: základní pojmy. Druhy software, použití, licencování. Volně dostupný software. Souborové manažery, antivirové, kompresní, zálohovací programy. 8. Počítačové sítě: charakteristika, možnosti a použití. VPN, Teamviewer. 9. Citace a citační manažery (Zotero). Osobní management a osobní informační systém. 10. Software 2: textové editory. Přehled. Pokročilejší funkce. (makra, šablony, OLE, doplňky). 11. Software 3: tabulkové procesory. Přehled. Pokročilejší funkce. (kontingenční tabulky, vlastní funkce, makra). 12. Software 4: vědecko-technické výpočty. Statistický a speciální chemický software (Mathematica, R). 13. Počítačový popis, identifikace a zobrazení chemických sloučenin. Vizualizace a modelování. ACD/ChemSketch, Avogadro, Jmol, VMD. 14. Procvičení práce s modelovacím a vizualizačním software.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání orientace v informačních pramenech, osvojení metodiky vědecké práce. Prohloubení základních schopností a dovedností z oblasti práce s počítačovou technikou a vytvoření komplexního přístupu k ní. Získání přehledu o využití různého typu software a možností počítačové komunikace v síti Internet.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Strukturovaný životopis (cca 1-2 str. A4 např, na sociální síti). Kariérová vize na 10 let včetně matice: Znalosti, schopnosti | Osobní charakteristika | Hodnoty, zásady | Zájmy, motivace, osobní preference. (cca 1 str. A4). Rešerše využívající nástroje chemické informatiky k tématu závěrečné práce (cca 2 str. A4).
Doporučená literatura
  • Gruber, D. Šetřme časem! Rychločtení. Rychlostudium.. Praha, Management Press, 1992.
  • Jirát, J.; Nič, M. Chemická informatika [WWW stránky].
  • Sklenák, V. Data, informace, znalosti a Internet. C.H. Beck Praha, 2001. ISBN 80-7179-409-0.
  • Šilhánek, J. Chemická informatika. VŠCHT, Praha, 2002. ISBN 80-7080-465-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní