Předmět: Životní prostředí a globální problémy

» Seznam fakult » FP » KCH
Název předmětu Životní prostředí a globální problémy
Kód předmětu KCH/ZPG
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<ol><li>Předmět zájmu přírodovědných a humanitních oborů, které zkoumají životní prostředí. Komentář k seznamu doporučené literatury. Ekologické principy. Populační růst a zatížení globálních ekosystémů.</li> <li>Vývoj zemské atmosféry, její složení a stratifikace, proudění v atmosféře, biogeochemické cyklus kyslíku. Klimatické působení oceánů a pevniny, modelování počasí a klimatu.</li> <li>Skleníkový efekt a jeho důsledky: skleníkové plyny a jejich zdroje, biogeochemický cyklus uhlíku, radiační rovnováha v atmosféře, atmosférické zpětné vazby.</li> <li>Původ stratosférického ozónu, mechanismy jeho odbourávání katalytickými reakcemi.</li> <li>Biogeochemické cykly dusíku a síry, aerosoly. Troposférický smog a další atmosférická znečištění, základní metody odsiřování a denitrifikace.</li> <li>Vliv zemědělství na životní prostředí: historický vývoj, Zelená revoluce, půdní degradace, ekologické zemědělství, GMO.</li> <li>Biodiverzita, její vývoj a význam, důsledky snižování druhové rozmanitosti.</li> <li>Globální problémy - historická perspektiva.</li> <li>Energetická bezpečnost.</li> <li>Ukazatele životního prostředí, ekologická stopa, životní cyklus výrobku.</li> <li>Strategie trvalé udržitelnosti, nástroje environmentální politiky a správy.</li> <li>Základy environmentální etiky.</li> <li>Prezentace seminárních prací.</li> <li>Rezerva.</li> </ol> V průběhu semestru bude pro přihlášené studenty uspořádána jednodenní terénní exkurze, aby bylo možné změřené výsledky prezentovat na 13. a 14. přednášce. Jednodenní terénní exkurze Obsah: úvod do vzorkování; volba místa pro vzorkování; dokumentace odběrného místa; volbu analytické techniky; optimální organizace času. Stanovení na místě: teplota, tlak, průtok, geografická poloha, snímkování místa odběru; pH; neutralizační kapacita; vodivost; zákal; stanovení iontů pomocí iontově selektivních elektrod; stanovení prvků rentgen fluorescenčním spektrometrem; odběr a konzervace vzorků pro pozdější stanovení, např. OES-ICP, GC-MS. Zpracování dat: protokol o měření, vzájemné porovnání měření mezi skupinami, porovnání s referenčními měřeními, statistické zpracování dat.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními tématy studia životního prostředí.
Základní poznatky oboru včetně praktických dovedností.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie a biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Splnění požadavků závěrečného testu. Zpracování seminární práce a její obhajoba nebo účast na jednodenním terénním cvičení a prezentace naměřených výsledků.
Doporučená literatura
  • Moldan, B., Hák, T., Kolářová, H. K udržitelnému rozvoji České republiky - vytváření podmínek, sv.1-5. COŽP UK Praha, 2002.
  • Wright, R.T. Environmental Science. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní