Předmět: Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1
Kód předmětu KHI/VS1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Smrž Pavel, PhDr.
Obsah předmětu
Program kurzu: Středověká města v Čechách a na Moravě 1. Města ve středověké Evropě 2. Protoměstská sídliště v českých zemích 3. Zrod institucionálních měst v českých zemích 4. Formování městské samosprávy, městské rady, městské právo, soudnictví 5. Kategorie středověkých měst, vztah k vrchnosti 6. Obyvatelé středověkých měst: měšťané 7. Obyvatelé středověkých měst: měšťanky a děti 8. Obyvatelé středověkých měst: duchovenstvo 9. Obyvatelé středověkých měst: cizinci 10. Obyvatelé středověkých měst: lidé na okraji společnosti 11. Města v politickém životě 12. Vojenské možnosti měst 13. Ekonomická základna měst: obchod, trhy, řemeslná výroba, cechy 14. Podoby městské reprezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu ze středověkých dějin; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn před začátkem semestru.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Aktivní účast na přednáškách a cvičení; splnění zadaných úkolů; splnění zápočtu; prostudovaná doporučená literatura. Zápočet je formou písemného testu. Podmínky pro splnění testu: max. počet bodů je 28, minimální počet bodů je 21 (75%).
Doporučená literatura
  • Hoffmann, František. České město ve středověku. Praha, 2010.
  • Kejř, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha, 1998.
  • Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), 3. díl, Města. Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní