Předmět: Dopravní výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Dopravní výchova
Kód předmětu KPP/DOP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy a cíle dopravní výchovy dětí a mládeže. Znalost pravidel silničního provozu, bezpečné chování v dopravním prostředku (autosedačky, bezpečnostní pásy). 2. Dopravní psychologie - systém člověk - dopravní prostředek - dopravní prostředí. Dopravní nehody - příčiny dopravních nehod, vývoj nehodovosti. Děti jako účastnící a oběti dopravních nehod. Organizace BESIP, podíl výchovy a školy na dopravní výchově a prevenci dopravních nehod. 3. Dopravní výchova dětí v předškolním věku, vytváření návyků, vztah k okolí a k lidem, opatrnost, ukázněnost. Vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při vybraných dopravních situacích, výcvik prospěšný jejich bezpečnému pobytu venku, resp. v silničním provozu. 4. Dopravní výchova žáků 1. stupně základních škol - bezpečná cesta do školy, žák jako chodec a účastník silničního provozu, pravidlo vidět a být viděn, bezpečná místa pro hry, sáňkování, lyžování atp. 5. Dopravní výchova žáků 2. stupně základní školy - zásady správného chování chodce a cyklisty, užívání cyklistické přilby. Pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce. Podceňování nebezpečí u starších dětí. Dětská dopravní hřiště - význam, použití. 6. Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro žáky-cyklisty. Povinné vybavení jízdního kola. Způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění. 7. Exkurze - dětské dopravní hřiště, praktické ukázky dopravní výchovy na hřišti, použití reflexních materiálů. Dopravní výuka jako hra, přehled publikací pro děti, rodiče, učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět dopravní výchovy, situace v dopravní výchově v ČR, současné trendy v zemích EU, postavení dopravní výchovy ve výuce na ZŠ, vztah k psychologickým disciplínám, dopravní psychologie.
Studenti získají klíčové pedagogicko-psychologické kompetence v oblasti dopravní výchovy.
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast studentů na cvičeních, vypracování a prezentace zadaného praktického úkolu. Skupinová zpětná vazba.
Doporučená literatura
 • Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Centrum dopravního výzkumu, 2006. ISBN 80-900915-4-7.
 • Havlík, K. Psychologie pro řidiče. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-542-3.
 • Heinrichová, J. Bezpečná cesta do školy. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2006. ISBN 80-86502-32-5.
 • HEINRICHOVÁ, J., STRÁNSKÁ, I., WINKLEROVÁ, M. Výběr dopravních značek pro chodce a cyklisty. Praha: Ministerstvo dopravy, 2006.
 • Štikar, J., Hoskovec, J., Smolíková, J. Psychologická prevence nehod. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1096-5.
 • ŠTIKAR, J., HOSKOVEC, J., ŠTIKAROVÁ, J. Psychologie v dopravě. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0606-2.
 • Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-269-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -