Předmět: Psychologické otázky rodiny

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologické otázky rodiny
Kód předmětu KPP/PSORE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývojová stadia lidského života (dle E. H. Eriksona) Biologické a psychologické rodičovství. 2. Základní psychické potřeby dětí. 3. Rodinné systémy, vývoj rodiny, vliv otce, vliv matky. Sourozenci a širší rodina. 4. Role, místa a síly v rodinných systémech. 5. Dospívání, proces separace, nedokončená separace a její vliv na dítě. 6. Patologické jevy v rodině, dysfunkční rodina, nemoc jako odraz nefunkční rodiny. 7. Práce učitele s dítětem z dysfunkční rodiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se vznikem a funkcí rodinných systémů, s koncepcí rodiny, s rolemi a místem jednotlivých členů v rodině a vlivem rodiny na prožívání dětí. Kurz předkládá v ucelené struktuře vývoj dítěte od narození až po dospívání a odchod z rodiny s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých fází vývoje a jejich odrazu v rodinném systému. Kurz představuje druhy rodinné výchovy, vliv matky a otce na děti obou pohlaví. Kurz propojuje teorii s praktickým náhledem. Ve větší míře se pozastavuje nad patologickými jevy v rodině a dysfunkčními rodinami. Záměrem je připravit studenty na možné odlišnosti, se kterými se mohou u žáků z dysfunkčních rodin setkat, a na možnosti intervence. Zároveň si klade za cíl poskytnout studentům ucelenější obraz o prožívání dětí a možnostech ovlivnění jejich výchovy výchovnými styly.
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologické otázky rodiny 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Aktivní účast na cvičeních, vypracování všech zadaných úkolů, seminární práce.
Doporučená literatura
 • ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2.
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha:Portál, 2000. ISBN 80-7178-494-X.
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 2003. ISBN 80-86429-19-9.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-250-8.
 • ŠIMEK, J. Lidské pudy a emoce: jak jim porozumět a jak s nimi žít. Praha, 1995. ISBN 80-7106-121-2.
 • TRAPKOVÁ, L., CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch: rodina jako sociální děloha. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-561-5.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -