Předmět: Výchova demokratického občana

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Výchova demokratického občana
Kód předmětu KPP/VDO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje studenty jak se současnou pedagogickou odbornou diskusí na téma demokracie a výchova, tak i s historickými souvislostmi dané problematiky. V popředí modulu stojí činnostní přístup, tvorba a realizace vzdělávacích projektů na vybraná témata dle RVP (demokracie, tolerance, totalitarismus, demokratické způsoby řešení konfliktů) určených pro výuku na 2. stupni ZŠ. Výchova a demokracie - úvod do problematiky. 2. Škola a občanská společnost (participace žáků na životě školy, demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy). 3. Tolerance a demokratický politický systém. 4. Výchova proti rasismu, výchova k toleranci (příprava a realizace studentských vzdělávacích projektů). 5. Totalitarismus a společnost (vůdcovství a diktatura jako protiváha pluralitní demokracie; historické zkušenosti s totalitárními systémy). 6. Svědkové minulosti - studentské projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá výchovou demokratického občana.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova demokratického občana 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
  • Arendtová, H. Původ totalitarismu.. Praha , OIKOYMENH, 1996. ISBN 80-86005-13-5.
  • DEWEY, J. Demokracie a výchova. Praha : 1932..
  • LENHART, V. Pädagogik der Menschenrechte. Opladen : Verlag Leske u. Budrich, 2003. ISBN 3-8100-3726-5..
  • RÝDL, K.; BOLKOVÁ, G. Svoboda výchovy a vzdělávání v mezinárodních smlouvách a dokumentech. Praha 1993..
  • ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -