Předmět: výchova v evropských a globálních souvislostech

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu výchova v evropských a globálních souvislostech
Kód předmětu KPP/VME
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Modul uvádí studenty do problematiky evropské dimenze ve vzdělávání, seznamuje se základními evropskými institucemi a vede ke kritickému zamyšlení nad historickými i aktuálními souvislostmi soužití evropských národů. Semináře si kladou za cíl pěstování pozitivních postojů v oblasti tolerance, otevřeného jednání, spolupráce a zodpovědnosti v problematice evropanství tak, aby studenti ve své budoucí pedagogické činnosti rozvíjeli u žáků vědomí evropské identity při respektování identity národní. Evropa, evropanství a evropské instituce (evropské kulturní hodnoty, evropanství a česká národní tradice, procesy sjednocení Evropy a evropské instituce). 2. Setkávání národního a evropského v životě jedince a školy (překonávání národních kulturních tradic v evropském kontextu, naše vztahy s evropskými zeměmi, region - stát - Evropa). 3. Evropa a vzdělávání (Evropan jako cíl vzdělávání, programy evropské mobility). 4. Měnící se role a struktura rodiny v evropských zemích. 5. Evropská výchova a škola ( výchova k toleranci a otevřenosti jako základ evropské výchovy). 6. Obraz Evropy v představách žáků - studentský projekt (analýza vzdělávacích obsahů z pohledu kritéria evropského vzdělání, analýza obsahu učiva na základě kritérií evropské dimenze). 7. Příprava a realizace externího semináře - návštěva české a německé "evropské školy" v euroregionu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Výchova k myšlení v evropských souvislostech 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura
  • MITTER, W.; KOPP, B. European Curriculum: Reality or Dream? In WINTHER-JENSEN, T. (ed.) Challenges to European Education. Cultural Values, National Identities, and Global Responsibilities. Bern : Lang, 1996, s. 295-312..
  • OELKERS, J. Wie man Schule entwickelt. Basel : Beltz Verlag, 2003, ISBN 340/22141X. Basel : Beltz Verlag, 2003, ISBN 340/22141X..
  • WALTEROVÁ, E. a kol. Objevujeme Evropu. Praha 1997..
  • WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha : PF UK, 1997. ISBN 80-86039-19-6..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -